BIP
Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Bobrowniki Śląskie – Piekary Rudne
25 lipca 2017 r. | 18:45

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Bobrowniki Śląskie – Piekary Rudne w Tarnowskich Górach w rejonie ulic Króla Jana Kazimierza, Kazimierza Jagiellończyka i Królowej Jadwigi, wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Bobrowniki Śląskie – Piekary Rudne w Tarnowskich Górach w rejonie ulic Króla Jana Kazimierza, Kazimierza Jagiellończyka i Królowej Jadwigi, wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Tarnowskich Górach Uchwały Nr XXXIV/378/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Bobrowniki Śląskie – Piekary Rudne w Tarnowskich Górach w rejonie ulic Króla Jana Kazimierza, Kazimierza Jagiellończyka i Królowej Jadwigi wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Granicę opracowania przedstawiono na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do miejscowego planu pisemnie na adres: Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 2 lub ul. Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry lub na e-maila na adres: m.peteja@um.tgory.pl lub za pomocąelektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 570) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP .

Wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być zgłaszane:

  • w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza 2 lub Rynek 4,

  • ustnie do protokołu – w Wydziale Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 2, pok. Nr 51 (1 piętro),

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres e-mail: m.peteja@um.tgory.pl

    Wnioski i uwagi należy zgłosić do 24 sierpnia 2017 r.

Druki wniosków można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej ze strony Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach oraz w Wydziale Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 2.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

                                                  Z up. Burmistrza Miasta

                                                  /-/ Piotr Skrabaczewski

                                                     Zastępca Burmistrza

źródło: BIP Tarnowskie Góry