Absolwent prawa, nie zna się na prawie? Wygrałem z urzędnikami przed SKO w Katowicach
05 marca 2019 r. | 20:21

Burmistrz Miasteczka Śląskiego Michał Skrzydło, wygrał wybory między innymi z hasłem: Jawność dochodów i wydatków.

100 dni później...

Udało mi się wygrać z Burmistrzem Miasteczka Śląskiego. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach przychyliło się od mojej skargi na decyzję Burmistrza i uchyliło ją w całości.

Sekretarz Marcin Parys, który był prawą ręką Burmistrza Nowaka i teraz jest prawą ręką Burmistrza Skrzydło, odmówił mi udostępnienia kwoty wynagrodzenia miesięcznego, którą otrzymał Henryk Felka za miesiąc listopad 2018 r. W uzasadnieniu Parys wskazał, że Pan Henryk Felka nie pełni funkcji publicznej.

Przypomnę, że Sekretarz Parys jest absolwentem Wydziału Prawa i wszystko wskazuje na to, że na prawie się nie zna.

Od powyższej decyzji napisałem odwołanie.

SKO w Katowicach
Kolegium wezwało Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie do przedstawienia zakresu obowiązków służbowych Kierownika Referatu Gospodarki Miejskiej celem ustalenia, czy ma on wpływ na kształtowanie spraw publicznych w
rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Analiza przedstawionego dokumentu wykazała, że bezsprzecznie Kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej jest osobą mającą wpływ na kształtowanie spraw publicznych gminy Miasteczko Śląskie (..)

Mając na uwadze powyższe w ocenie składu orzekającego Kolegium Kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej jest osobą pełniącą funkcję publiczną. Tym samym nie było podstaw do wydania decyzji odmawiającej udostępnienia żądanej przez stronę informacji dotyczącej miesięcznego wynagrodzenia Kierownika Referatu Gospodarki Miejskiej za listopad 2018 r.

Mając na uwadze powyższe Kolegium uchyla zaskarżoną decyzję w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. W ramach ponownego rozpatrywania sprawy organ pierwszej instancji zobowiązany będzie do ponownego załatwienia wniosku Pana Łukasza Dudka mając na względzie powyższe uwagi.

Teraz Burmistrz będzie musiał udostępnić mi kwotę, jaką otrzymał za miesiąc listopad niepracujący już w Urzędzie Miejskim Pan Henryk Felka.

Pełną decyzję w tej sprawie możecie zobaczyć poniżej.

ŁUKASZ DUDEK