Zdjęcie: Sesja Rady Miejskiej (25.01.2017r)
3,7 – 4 mln zł dopłaty do wody. Urzędnicze kłamstwo?
15 lutego 2017 r. | 18:47

Przewodniczący Komisji Budżetowej Feliks KOWALSKI podczas spotkania zapytał o dopłaty za wodę dla mieszkańców Tarnowskich Gór. Na co Zastępca Burmistrza Piotr Skrabaczewski odpowiedział, że kwotę dopłaty wyliczono na 3,7 - 4 mln złotych.

Jeśli kiedykolwiek usłyszycie że dostajecie od miasta na coś dopłatę, to nie jest to do końca prawdą. W budżecie miasta są pieniądze mieszkańców, więc jeżeli mówią nam że dopłacają z budżetu do wody, tak naprawdę dopłacają i tak z naszych pieniędzy. Przykładowo Urząd Miasta dopłaci 4 miliony do wody, ale w zamian za to w innym rachunku będziemy płacić coś więcej i w ten sposób wydaje nam się że płacimy mniej za wodę, a tak naprawdę i tak płacimy całość ukrytą w innych rachunkach.

Na komisji był również  poruszany temat kosztów generowanych przez TCK I Biliotekę Miejską. Radny Marek Jaworski powiedział że należy spróbować dokonać zmiany struktury budżetu, poprzez ograniczenie wydatków na koszta administracyjne.  Jeśli chodzi o mnie to w pełni podzielam wypowiedź Radnego. Oszczędności w pierwszej kolejności należy szukać w rozbudowanej administracji!

ŁUKASZ DUDEK

Protokół Nr 31/2016 z posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 7 grudnia 2016 roku.

Tematyka posiedzenia:
1. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Tarnowskie Góry oraz projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2017
rok.
2. Wypracowanie wniosków w sprawie zmian w projekcie budżetu na 2017 rok.
3. Analiza złożonych wniosków budżetowych i wypracowanie ostatecznych wniosków
do projektu budżetu na 2017 rok.

Ad. 1
Projekty uchwał w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry
oraz projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok, przedstawił
łącznie Zastępca Burmistrza Miasta – Piotr SKRABACZEWSKI.

Dyskusja:

Przewodniczący Komisji BUDŻETOWEJ - Feliks KOWALSKI powiedział, że budżet
Miasta Tarnowskie Góry „(…) od kilku lat sukcesywnie wzrasta i jest coraz bardziej
rozwojowy (…)”. Przewodniczący Komisji Budżetowej zapytał o ewentualne dopłaty do opłat
za wodę dla mieszkańców Gminy? Ponadto pozytywnie wypowiedział się na temat
planowanych inwestycji w Mieście oraz przyjętej polityki rozwoju. Zwrócił również uwagę
na konieczność dokonywania ponadto wydatków i nakładów na sprawy ważne
dla mieszkańców całej Gminy i całej społeczności tarnogórskiej.

Radny Dariusz WARDA zapytał o planowany termin wykonania prac na nieruchomości
po Tarmilo i czy środki w kwocie 100 tys. zł są wystarczające? Radny zapytał również
o zakres rozbudowy ulicy Towarowej, ujęty w projekcie?

Radny Józef HARWIG:
- zapytał dlaczego Dzielnice nie otrzymują informacji o wnioskach, kierowanych
przez nich do projektu budżetu Starostwa Powiatowego?
- zwrócił uwagę na konieczność remontu „stawów kaskadowych” w Parku w Reptach
Śląskich?
- zapytał o możliwość zmiany regulaminu funkcjonowania budżetu obywatelskiego,
ponieważ mniejsze Dzielnice nie mają możliwości wygrania w zgłoszeniach?

Radny Marek JAWORSKI:
- powiedział, że „otwierane” zadania inwestycyjne będą blokowały budżet Miasta w latach
następnych i zapytał o możliwość dokonania charakterystyki potrzeb inwestycji drogowych
i planów koniecznych do realizacji;
- zapytał ile w wydatkach majątkowych jest inwestycji, które generują środki zewnętrzne?
- powiedział, że jego zdaniem, nieprawidłowością jest, iż wysokość wydatków na potrzeby
administracyjne i remonty Urzędu Miejskiego jest porównywalna z wydatkami na utrzymanie
zasobów mieszkaniowych Gminy;
- poprosił o wyjaśnienie pojęć, dotyczących wydatków na utrzymanie zasobów
mieszkaniowych oraz utrzymanie i remonty obiektów, niewchodzących w skład zasobu
mieszkaniowego? Ponadto Radny, nawiązując do kończącej się realizacji zadania „budowa kanalizacji”
i przyjętego kolejnego „budowa dróg”, zwrócił uwagę na konieczność zastanowienia się
nad działaniami, mającymi odbicie w budżecie Miasta, ukierunkowanymi na oczyszczania
powietrza.

Zastępca Burmistrza Miasta – Piotr SKRABACZEWSKI, odnosząc się do pytań Radnych
powiedział:

- kwotę dopłat do wody, dla osób fizycznych wyliczono na około 3,7 – 4 mln zł.;
- zaplanowano szybkie wykonanie projektu rozbiórki budynku od ulicy Sobieskiego
(po Zakładach Tarmilo) i równoległe zostanie przeprowadzona ekspertyza budynku głównego
i ewentualnie konkurs na jego adaptację;
- na ulicy Towarowej zaplanowano budowę chodnika, później możliwe dalsze działania;
- procedura składania wniosków/pism (m.in. do Starostwa Powiatowego) nie przewiduje
odpowiedzi, jedynym potwierdzeniem jest kopia pisma przekazującego;
-zostanie rozeznana sprawa remontu stawów w Parku w Reptach Śląskich;
- w budżecie obywatelskim jest zaplanowana kwota 500 tys. zł i na 2017 rok został wybrany
projekt „strefa ruchu” w Strzybnicy. Należy rozważyć możliwość zmiany zasad wyboru zadań
do budżetu obywatelskiego;
- MZUiM sporządził opracowanie, dotyczące budowy dróg gminnych publicznych (budowa,
przebudowa, modernizacja i remont), na łączną kwotę około 150 mln zł. W pierwszej
kolejności realizowane będą inwestycje odkładane od wielu lat;
- po przystąpieniu przez Gminę Subregionu Centralnego są nowe korzystniejsze zasady
na pozyskiwanie środków zewnętrznych (zostaną złożone wnioski na zadania zapisane
w budżecie);
- na remonty budynków mieszkalnych, corocznie jest wydatkowane około 3 mln zł. Remont
budynku Urzędu obejmuje remont instalacji elektrycznej (zalecenia ppoż.) oraz wyburzenie
garaży na ulicy Sienkiewicza. Remonty obiektów, niewchodzących w skład zasobu
mieszkaniowego obejmują garaże, komórki i podwórka;
- w 2017 roku są przeznaczone środki finansowe na dotacje (docieplenia i wymiana kotłów)
oraz budowę instalacji ciepła systemowego.

Radny Marek JAWORSKI wypowiedział się na temat wykonania opracowania, dotyczącego
charakterystyki budynków komunalnych z możliwością podpięcia ciepła systemowego,
nałożenia filtrów na kominy i usunięcia emisji z Centrum Miasta.

Zastępca Burmistrza Miasta – Piotr SKRABACZEWSKI odpowiedział, że przeprowadzono
audyt budynków komunalnych. Doprowadzenie ciepła systemowego wiąże się zarówno
z budową instalacji zewnętrznej i wewnętrznej. Lokale komunalne zamieszkują „trudni”
najemcy i istnieje zagrożenie ponoszenia opłat przez Gminę.

Przewodniczący Komisji BUDŻETOWEJ - Feliks KOWALSKI, zapytał czy likwidacja
tzw. „białych plam” ma związek z rozliczeniem budowy kanalizacji?
Zastępca Burmistrza Miasta – Piotr SKRABACZEWSKI odpowiedział, rozliczenie budowy
kanalizacji zostało zakończone, a efekt ekologiczny osiągnięty.

Ad. 2
Wypracowanie wniosków w sprawie zmian w projekcie budżetu na 2017 rok.

Radny Józef HARWIG zwrócił się o zwiększenie kwoty na zakup elementów wyposażenia
placów zabaw oraz zapytał czy środki finansowe na spotkania integracyjne i festyny
organizowane przez Rady Dzielnic są zabezpieczone w budżecie TCK?

Burmistrz Miasta –Arkadiusz CZECH odpowiedział, że środki na ten cel, są zabezpieczone
w budżecie TCK.

Radny Józef HARWIG zaproponował zwiększenie kwoty 12 tys. zł na konserwację cieku
Dramy, ponieważ nie zmienia się ona od kilku lat, a jest szereg pilnych robót do wykonania
(przebudowa przepustu i mostka na ulicy Witosa).

Zastępca Burmistrza Miasta – Piotr SKRABACZEWSKI odpowiedział, że tego typu
sprawy będą uzupełniane w trakcie roku budżetowego, ponieważ Wojewódzki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych nie chce zwiększonej dotacji, ale również nie chce
wykonywać takich zadań.

Radny Marek JAWORSKI wypowiedział się na temat kosztów generowanych przez TCK
i Bibliotekę Miejską i powiedział, że są to przykłady, iż należy spróbować dokonać zmiany
struktury budżetu poprzez ograniczanie wydatków stałych np. na koszty administracyjne.

Z uwagi na brak dalszych zgłoszeń Przewodniczący Komisji BUDŻETOWEJ – Feliks
KOWALSKI, zgłosił wniosek do projektu budżetu:

- 60.000 zł zdjąć z zadania „zimowe utrzymanie dróg”,
- przeznaczyć na zadanie: remont chodnika pomiędzy ulicą Bałkańską a domami na ulicy
Wyszyńskiego.

Burmistrz Miasta –Arkadiusz CZECH odpowiedział, że wniosek zostanie zrealizowany,
lecz nie ze wskazanych środków.

Burmistrz Miasta powiedział również, że w Bibliotece Miejskiej jest nowa Dyrektor, która
przyjęła nowe kierunki rozwoju i współpracy. Zadania realizowane przez Starosto Powiatowe
mogłyby być realizowane przez Gminę bez zwiększenia zatrudnienia. Ponadto Burmistrz
Miasta powiedział, że wzrosła odpowiedzialność służbowa urzędników, a płace są
niewysokie. W 2017 roku planowana jest restrukturyzacja Urzędu.

Ad. 3
Analiza złożonych wniosków budżetowych i wypracowanie ostatecznych wniosków
do projektu budżetu na 2017 rok.

Przewodniczący Komisji BUDŻETOWEJ – Feliks KOWALSKI poinformował, że żadna
Komisja branżowa Rady Miejskiej nie złożyła wniosków do projektu budżetu na 2017 rok,
natomiast pozostałe złożone wnioski nie spełniają wymogów formalnych.

Całość można pobrać TUTAJ

źródło: BIP Tarnowskie Góry