Fot. Sesja Rady Miejskiej (25.01.2016)
Posiedzenie Komisji Budżetowej
14 lutego 2017 r. | 18:21

Protokół Nr 33/2017 z posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 23 stycznia 2017 roku. 

Posiedzenie Komisji rozpoczął Przewodniczący Komisji Budżetowej – Feliks KOWALSKI,
który powitał zebranych, a następnie stwierdził prawomocność obrad oraz przedstawił
porządek posiedzenia:

1. Opiniowanie projektów uchwał:
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry;
- w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok;
- w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci
w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry.
2. Wypracowanie planu pracy na I półrocze 2017 roku.
3. Sprawy bieżące.

Ad. 1
Projekty uchwał w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie
Góry wraz z autopoprawką oraz zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok, przedstawiła
łącznie, wraz z autopoprawkami Skarbnik Miasta – Janina NAMYSŁO.

Dyskusja:
Przewodniczący Komisji BUDŻETOWEJ - Feliks KOWALSKI, nawiązując do objęcia
przez Gminę udziałów w MTBS Sp. z o.o., na kwotę 500 tys. zł w roku bieżącym oraz 500
tys. zł w roku 2018 - jako partycypacja finansowa w rozbudowie osiedla Sielanka, zapytał
czy zostały już podjęte jakieś działania w zakresie tej inwestycji? Przewodniczący Komisji
zapytał również jakie są koszty ogółem ochrony budynków Urzędu Miejskiego?

Radny Józef SIENICKI również zapytał o zwiększenie środków na ochronę budynków UM,
o kwotę 135 tys. zł, jakie obiekty są ochraniane, ilu pracowników zatrudnionych jest w tym
celu i jaki jest łącznie roczny koszt ochrony? Ponadto Radny zapytał czy firma ochraniająca
ma status zakładu pracy chronionej?

Radny Dariusz WARDA zapytał:
- jaka jest wysokość udziałów Gminy Tarnowskie Góry w MTBS Sp. z o.o. oraz czy po
objęciu nowych udziałów Gmina będzie miała większy wpływ na zasady przyznawania
mieszkań?
- czy ochroną budynków będzie zajmować się firma już wybrana czy zostanie wszczęte nowe
postępowanie?
- czy zwiększenie wydatków na wypłatę nagród jubileuszowych ma związek
ze zwiększeniem wydatków na odprawy emerytalne?
- co jest powodem powstania różnicy pomiędzy potrąconą karą umowną z noty
obciążeniowej, a kwotą zapłaconą z faktury za „budowę ulicy Komuny Paryskiej”?

Radny Marek JAWORSKI zapytał o łączny koszt przedsięwzięcia/rozbudowy, realizowanego
przez MTBS Sp. z o.o. i ile mieszkań zostanie wybudowanych? Ponadto radny wypowiedział
się na temat zwiększenia wydatków na ochronę budynków UM i możliwości ich obniżenia
np. poprzez zatrudnienie pracowników przez Urząd lub zastąpienie Strażą Miejską. Radny
zapytał czy odnotowano jakieś sytuacje kryzysowe czy pracownicy ochrony podejmowali
jakieś interwencje?

Zastępca Burmistrza Miasta – Piotr SKRABACZEWSKI, odnosząc się do pytań Radnych
powiedział:

- rozbudowa osiedla Sielanka jest zaplanowana na gruntach MTBS Sp. z o.o. Spółka posiada
projekt na budowę 48 mieszkań, będą one zasiedlane przez tarnogórzan, a całkowity koszt
ich budowy wyniesie około 7-8 mln. zł. Termin zakończenia inwestycji zaplanowany
jest na koniec 2018 roku. Gmina ma zabezpieczone 5-7 mieszkań, ale problemem
dla nowych najemców może być dwudziestoprocentowy koszt partycypacji;
- różnica pomiędzy karą umowną z noty obciążeniowej, a kwotą zapłaconą z faktury
za „budowę ulicy Komuny Paryskiej” wynika z konieczności dokonania korekty-zmniejszenia
kary umownej;
- Gmina Tarnowskie Góry posiada 42 % udziałów w MTBS Sp. z o.o.
Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego – Justyna SŁANIA powiedziała,
że ochronę posiadają dwa budynki UM (na ulicy Sienkiewicza i Ratusz), na ich terenie
zatrudnionych jest 10 pracowników oraz grupa interwencyjna (przyjeżdżająca po zgłoszeniu).

W 2016 roku miesięczny koszt ochrony wynosił 12.531 zł, natomiast ze względu na zmianę
przepisów tj. wzrost najniższego wynagrodzenia, odnotowano wzrost stawek ochrony o około
28-30 tys. zł. miesięcznie. Obecna umowa obowiązuje do 30 kwietnia br., następnie zostanie
ogłoszone postępowanie przetargowe (przetarg nieograniczony) na wybór nowej firmy.
Kolejna umowa zostanie zawarta na okres od 1 maja do 31 grudnia br., na kwotę 240 tys. zł.

Radny Marek JAWORSKI zapytał czy odnotowano zdarzenia potwierdzające konieczność
obecności ochrony w godzinach pracy UM, czy byłaby możliwość zatrudnienia jej tylko
popołudniami i w nocy?

Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego – Justyna SŁANIA odpowiedziała,
że firmy ochroniarskie zatrudniane są od 2007 roku, do ich obowiązków należą również:
informacja petentów Urzędu, obserwowanie przez system monitoringu, obsługa zasilania,
systemu p. pożarowego, wydawanie kluczy, nadzór nad serwerami, pomoc przy ewakuacji
i czynnościami związanymi z zabezpieczeniem obiektu. Odnotowano wiele interwencji
w kasach, gdzie do czasu przyjazdu Straży Miejskiej, pomocy udziela pracownik ochrony.

Zastępca Burmistrza Miasta – Piotr SKRABACZEWSKI powiedział również,
że w podwyższonych stanach gotowości konieczna jest osoba odpowiedzialna
za wchodzących i wnoszone pakunki.

Skarbnik Miasta – Janina NAMYSŁO odnosząc się do pytania związanego z nagrodami
jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi pracowników Urzędu, odpowiedziała, że zmiana
przepisów spowodowała, że większa ilość osób, również takich które nabędą prawo
do nagród jubileuszowych (brak jedenastu miesięcy) zadeklarowała przejście na emerytury.

Ad. 2
Wypracowanie planu pracy na I półrocze 2017 roku.

Przewodniczący Komisji BUDŻETOWEJ - Feliks KOWALSKI, przedstawił propozycje
do planu pracy Komisji i poprosił członków Komisji o zgłoszenia:
- analiza wykonania budżetu za 2016 rok,
- aktualny stan przeprowadzania przetargów,
- informacja na temat prowadzonych inwestycji.

Radny Józef HARWIG zaproponował, aby Komisja przeprowadziła analizę roczną kosztów
ZOPO oraz miesięcznych wydatków pracowników wszystkich jednostek oświatowych,
na dojazdy do Zespołu.

Całość TUTAJ

źródło: BIP Tarnowskie Góry

ŁUKASZ DUDEK