Kontrola w Starostwie wykazała mnóstwo błędów!
26 grudnia 2017 r. | 23:46

Od sierpnia do września bieżącego roku Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach przeprowadzała kontrolę finansów Powiatu Tarnogórskiego za okres od 1 stycznia 2013 r. do 22 września 2017 r.

Kontrola RIO wykazała mnóstwo błędów i zaniechań!

Poniżej publikuję fragmenty wniosków pokontrolnych.

Wniosek 1
Wzmocnić nadzór nad pracownikami Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w zakresie: zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (..)

Wniosek 2
Wzmocnić nadzór nad pracownikami Starostwa Powiatowego w Tarnowskich
Górach w zakresie przygotowania i przeprowadzenia pisemnego przetargu
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości komunalnych (..)

Wniosek 3
Ujmować w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach
wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych przez Powiat Tarnogórski pożyczek (..)

Wniosek 4
Zapewnić prawidłowe prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie odsetek od
zaciągniętych pożyczek w księgach rachunkowych budżetu oraz Starostwa
Powiatowego w Tarnowskich Górach (..)

Wniosek 5
Zapewnić prawidłowe udzielanie urlopów pracownikom Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach (..)

Wniosek 6
Zapewnić dokonywanie wydatków dotyczących świadczeń ze stosunku pracy
w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań (..)

Wniosek 7
Zapewnić bieżące ujmowanie zobowiązań w zakresie zwrotu do budżetu państwa
nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie
w księgach rachunkowych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (..)

Prawda jest niestety bolesna. Powiat Tarnogórski od lat jest zarządzany przez niekompetentne osoby.

Poniżej pełne wystąpienie pokontrolne RIO.

ŁUKASZ DUDEK