BOTG 2024 – czekamy na Wasze pomysły!
04 września 2023 r. | 19:56

Budżet Obywatelski Miasta Tarnowskie Góry na rok 2024 rozpoczyna się pomiędzy 1 od składania wniosków. Na Wasze pomysły czekamy do 15 września! Głosowanie zaplanowano na przełom października i listopada.

W przyszłym roku na zadania przeznaczonych zostanie 600 tys. zł. Zasady regulujące zgłaszania projektów i ich wybór przez mieszkańców będą takie same, jak w roku ubiegłym.

Wszystkie informacje oraz dokumenty na stronie http://botg.tarnowskiegory.pl/

Wymogi formalne zgłaszanych projektów

 • W Budżecie Obywatelskim Miasta Tarnowskie Góry, można składać projekty, których realizacja odpowiada na zidentyfikowane potrzeby społeczne, mieści się w kompetencjach samorządu Miasta Tarnowskie Góry i jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego. Proponowane działania muszą być zgodne z obowiązującym prawem.
 • Wszystkie propozycje zadań do realizacji muszą spełniać warunek ogólnodostępności.
 • Projekty mogą dotyczyć zadań inwestycyjnych, remontowych lub bieżących (tzw. projekty miękkie).

Koszt pojedynczego projektu nie może przekroczyć kwoty 50.000 zł

Zgłaszanie projektów

 • Projekty w wersji papierowej przyjmowane są na formularzu zgłoszenia projektu wraz z załącznikami:
  • osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego: pokój nr 3 (kancelaria ogólna), Rynek 4 lub pokój nr 2 (kancelaria ogólna), ul. Sienkiewicza 2;
  • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, Rynek 4, 42 – 600 Tarnowskie Góry.
 • W formularzu zgłoszenia zadania wnioskodawca podaje podstawowe dane zgłoszeniodawcy, tytuł i opis projektu, lokalizację oraz szacunkowy koszt realizacji projektu. Formularz podpisuje autor projektu.
 • Załącznik do formularza zgłoszenia projektu – lista z podpisami minimum 25 mieszkańców Tarnowskich Gór popierających projekt.
 • Zgłaszane projekty zadań, muszą spełniać warunek powszechnej dostępności dla wszystkich mieszkańców, a zadania związane z wykorzystaniem lub wytworzeniem majątku (np. inwestycje i remonty) muszą zakładać ich realizację na majątku, do którego Gmina Tarnowskie Góry posiada tytuł prawny w postaci własności lub użytkowania wieczystego.

Weryfikacja zgłoszeń

 • Weryfikację złożonych projektów zadań do realizacji przeprowadzi Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnowskie Góry. Weryfikacja zostanie przeprowadzona w terminie podanym w harmonogramie.
 • Złożone projekty zostaną zweryfikowane pod względem formalnym oraz merytorycznym.
  • Weryfikacja formalna projektu zadania będzie polegała na sprawdzeniu:
   1. terminu złożenia formularza,
   2. poprawności i kompletności wypełnienia formularza,
   3. zgodności proponowanego zadania z limitem przeznaczonych środków finansowych,
   4. możliwości realizacji zadania w określonym czasie.
  • Weryfikacja merytoryczna projektu zadania będzie polegała na sprawdzeniu;
   1. zgodności proponowanego zadania z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego,
   2. praktycznych możliwości realizacji zadania
   3. kosztów przedsięwzięcia,
   4. zgodności z przyjętymi programami i strategiami miejskimi oraz zadaniami gminy,
   5. ogólnodostępności,
   6. dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Głosowanie

 • Projekty, które zostały zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym oraz merytorycznym zostaną opublikowane i poddane głosowaniu.
 • Głosowanie na propozycje projektów zadań w ramach BOTG odbędzie się z wykorzystaniem formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.botg.tarnowskiegory.pl albo w formie papierowej. Jednocześnie wyznaczone zostaną punkty konsultacyjne na terenie miasta Tarnowskie Góry, w których mieszkańcy będą mogli zagłosować.
 • Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec Tarnowskich Gór.
 • Każdy uprawniony do udziału w głosowaniu może oddać maksymalnie jeden głos.
 • W celu potwierdzenia uprawnienia do udziału w głosowaniu głosujący podają imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, a w głosowaniu elektronicznym dodatkowo numer telefonu, na który przyjdzie kod niezbędny do potwierdzenia głosu.
 • Potwierdzenie oddania głosu elektronicznie następuje poprzez wpisanie otrzymanego kodu SMS do systemu. Jeden numer telefonu może być w głosowaniu użyty tylko raz.

 

Więcej szczegółów na stronie http://botg.tarnowskiegory.pl/


Harmonogram BOTG w roku 2023, z terminem realizacji w roku 2024:

1. Kampania informacyjna – do 31 sierpnia 2023r.
2. Składanie wniosków – 1 do 15 września 2023r.
3. Weryfikacja wniosków i ustalenie listy projektów do głosowania – 18 – 30 września 2023r.
4. Procedura odwoławcza – 2 do 20 października 2023r.
5. Głosowanie – 23 października do 3 listopada 2023r.
6. Wyniki głosowania – 17 listopada 2023r.