Budżet Obywatelski 2022 – zgłaszajcie pomysły!
07 czerwca 2021 r. | 06:31

600 tys. zł będzie do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnowskie Góry na rok 2022. Od 1 czerwca – mieszkańcy mogą składać propozycje.

Budżet Obywatelski 2022 wprowadza nowe rozwiązania – inne niż w dotychczasowych budżetach partycypacyjnych miasta. Kwota 600 tys. zł podzielona zostanie na 4 pule. Pierwsza z nich to zadanie ogólnomiejskie. 3 kolejne pule to z kolei zadania w grupach dzielnic wyznaczonych na podstawie okręgów wyborczych:

  1. Śródmieście Centrum
  2. Opatowice, Repty Śląskie, Stare Tarnowice, Bobrowniki Śląskie – Piekary Rudne
  3. Rybna, Strzybnica, Pniowiec, Sowice, Lasowice, Osada Jana
    (szczegółowy podział z uwzględnieniem ulic w załączniku)

Pula na zadanie ogólnomiejskie oraz pule na zadania w grupach dzielnic są tej samej wysokości i wynoszą po 150 tys. zł. 

Zgłaszanie projektów odbywa się w wersji papierowej na formularzu (w załączniku). Do zgłoszenia ogólnomiejskiego potrzebna będzie lista z podpisami 50 mieszkańców miasta popierających projekt (w załączniku). W przypadku zadań proponowanych do realizacji w grupach dzielnic konieczne będzie zebranie 15 podpisów (w załączniku). Jeden wnioskodawca może zgłosić maksymalnie 2 zadania, w tym jedną propozycję zadania w danej grupie dzielnic oraz jedną propozycję zadania o charakterze ogólnomiejskim. 

Zgłaszane projekty zadań, muszą spełniać warunek powszechnej dostępności dla wszystkich mieszkańców, a zadania związane z wykorzystaniem lub wytworzeniem majątku (np. inwestycje i remonty) muszą zakładać ich realizację na majątku, do którego Gmina Tarnowskie Góry posiada tytuł prawny w postaci własności lub użytkowania wieczystego. Wartość jednostkowa realizowanego zadania nie będzie mogła przekroczyć 1⁄4 puli środków przypadającej na daną grupę.

Weryfikację złożonych projektów zadań do realizacji przeprowadzi Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnowskie Góry powołany przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry. Zespół opracuje i przedstawi dla każdej grupy, w tym ogólnomiejskiej jedną listę zadań zaproponowanych do realizacji przez Wnioskodawców. 

Umieszczone na tych listach propozycje zadań do realizacji zostaną ułożone w kolejności złożenia projektów. 

Głosowanie na propozycje projektów zadań w ramach BOTG odbędzie się z wykorzystaniem formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.botg.tarnowskiegory.pl albo w formie papierowej. Jednocześnie wyznaczone zostaną punkty konsultacyjne na terenie miasta Tarnowskie Góry, w których mieszkańcy będą mogli zagłosować.

Planowany harmonogram przyszłych działań wygląda następująco:

  • 01.06.2021 – 30.06.2021 – składanie wniosków 
  • 01.07.2021 – 31.07.2021 – weryfikacja wniosków i ustalenie listy projektów do głosowania 
  • 01.08.2021 – 21.08.2021 – procedura odwoławcza 
  • 01.09.2021 – 15.09.2021 – głosowanie 
  • Do 30.09.2021 – wyniki głosowania

Pliki do pobrania