Czysty Luft – drugi nabór wniosków, zmiana zasada przyznawania dotacji
26 sierpnia 2021 r. | 18:18

Wprowadzone zmiany znacznie ułatwią staranie się o dofinansowanie do termomodernizacji budynków jednorodzinnych w projekcie grantowym pn. „Czysty LUFT w Tarnowskich Górach”.

Zmiany polegają na tym, że od teraz wsparcie będzie udzielane także na wymianę kotłów 4 klasy (do tej pory były to maksymalnie kotły 3 klasy).
Ponadto do tej pory do wsparcia konieczne było spełnienie dwóch warunków wstępnych, tj. wcześniejsza wymiana stolarki okiennej i wykonane innych prac termomodernizacyjnych – teraz wystarczy jeden z tych warunków.
Kolejna zmiana polega na tym, że o ile wsparcie będzie wypłacane w roku 2022 inwestycję można teraz będzie też rozpocząć w tym roku. Bardzo ważne – warunkiem zwrotu poniesionych kosztów jest poprawne przeprowadzenie badania rynku rozumiane jako zebranie min. 3 ofert potencjalnych wykonawców. Ponadto badanie rynku musi być przeprowadzone na formularzach będących załącznikami do Regulaminu drugiego naboru wniosków  dot. projektu grantowego pn. „Czysty LUFT w Tarnowskich Górach”. 
Wnioskodawcy pozytywnie zweryfikowani podczas pierwszego naboru wniosków, który odbył się od 13.04 do 28.05. br., nie muszą ponownie składać dodatkowych dokumentów, zostali oni automatycznie zakwalifikowani do udziału w projekcie.
Więcej szczegółów w regulaminie do pobrania tutaj.
Przypominamy, że do projektu Czysty Luft w Tarnowskich Górach mogą zgłaszać się osoby będące właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości położonej na terenie Gminy Tarnowskie Góry, które chcą wymienić stare kotły, piece, urządzenia grzewcze spalające paliwa opałowe stałe na nowe źródło ciepła tj.:
• powietrzną pompę do c.o. wraz z c.w.u.;
• kocioł na biomasę;
• kocioł gazowy
• kocioł węglowy.
Podstawowym warunkiem zakwalifikowania do projektu, jest spełnienie minimalnego standardu efektywności energetycznej budynku tj.: budynek, w którym w okresie do 10 lat przed rokiem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach poddziałania 4.6.1 tj. od 30 czerwca 2011 r. do 30 czerwca 2021 r., wykonano prace/przedsięwzięcia termomodernizacyjne w odniesieniu do pomieszczeń mieszkalnych budynku takie jak np.
– docieplenie stropów, podłóg na gruncie, fundamentów, stropodachów lub dachów;
– modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w przegrodach zewnętrznych budynków;2. Budynek dla którego pierwszy wpis do dziennika budowy został dokonany nie wcześniej niż 12 lat przed rokiem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach poddziałania 4.6.1 tj. od 30 czerwca 2009 r. do 30 czerwca 2021 r..
Projekt grantowy planowany jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6. Czyste powietrze, Poddziałanie 4.6.1. Czyste powietrze – konkurs. Dofinansowanie to 85% kosztów kwalifikowanych.
Maksymalne koszty kwalifikowane (brutto) mogą wynieść:
1) powietrzna pompa do c.o. oraz c.w.u. 40 000 zł
2) kocioł na biomasę 17 000 zł;
3) kocioł gazowy 13 500 zł
4) kocioł węglowy 15 000,00 zł
Planowany termin realizacji projektu to 01.07.2022 r. – 31.05.2023 r.
2. Informacje dotyczące Regulaminu naboru zgłoszeń można uzyskać:
1) telefonicznie pod numerem telefonu: 504 957 952,
2) wysyłając e-mail na adres: oze@tarnowskiegory.pl
3. Informacje dotyczące zagadnień technicznych dotyczących wymiany źródła ciepła można
uzyskać wysyłając e-mail na adres: k.lipka@semperpower.pl
Szczegółowe informacje na temat projektu zostały zawarte w Regulaminie naboru zgłoszeń oraz realizacji projektu grantowego w ramach projektu pn. „Czysty LUFT w Tarnowskich Górach”.