Dodatek węglowy
04 sierpnia 2022 r. | 17:53

W dniu 22 lipca 2022 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął projekt ustawy o dodatku węglowym.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Realizatorem zadania w imieniu Gminy Tarnowskie Góry będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a szczegółowe informacje dotyczące terminów i sposobów składania wniosków oraz wzór wniosku będą dostępne na stronach internetowych Urzędu Miejskiego Tarnowskie Góry oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach.

Ważne! Wnioski o dodatek węglowy będzie można składać dopiero po wejściu w życie ustawy.

Podstawowe informacje o dodatku węglowym zawarte w projekcie ustawy:

Komu będzie przysługiwał?

Dodatek węglowy – jako wsparcie w związku z rosnącymi cenami na rynku energii – będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest:

  • – kocioł na paliwo stałe,
  • – kominek,
  • – koza,
  • – ogrzewacz powietrza,
  • – trzon kuchenny,
  • – piecokuchnia,
  • – kuchnia węglowa,
  • – piec kaflowy na paliwo stałe

o ile są zasilane paliwami stałymi. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunek konieczny.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego będzie uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków. 

Komu nie będzie przysługiwał?

Dodatek węglowy nie będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, które skorzystało z wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jaki został przewidziany w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477), tj. zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.

Kwota dodatku.

Dodatek węglowy będzie wynosił 3000 zł i będzie przyznawany jednorazowo.

Termin.

Termin na składanie wniosków o wypłatę dodatku węglowego ma upłynąć 30 listopada 2022 r.

Wzór wniosku.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego zostanie określony w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii.

Ustawa o dodatku węglowym jest nadal w procesie legislacyjnym. Aktualnie została skierowana do Senatu.