Konkurs 2021: półkolonie na hali sportowej
15 czerwca 2021 r. | 07:09

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka uzależnień – organizacja półkolonii w okresie wakacji w tarnogórskiej hali sportowej.

Zadanie ma polegać na organizacja półkolonii w okresie wakacji w tarnogórskiej hali sportowej dla dzieci i młodzieży pod opieką wykwalifikowanej kadry, połączonej z działaniami informacyjno-edukacyjnymi dotyczącymi ryzyka szkód, wynikających ze spożywania alkoholu i zagrożeń będących następstwem używania środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP;

Ramy czasowe trwania 1 turnusu wynoszą minimum 5 dni przez minimum 5 godzin codziennie (przedział czasowy między: 8.00 rano a 16.00 popołudniu);

Minimalna ilość uczestników biorących udział w półkolonii wynosi 24 osób;

Dopuszcza się pobieranie opłat za uczestnictwo w półkoloniach. 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 118.000,00 zł.

Zadanie realizowane m zostać w okresie od 12.07.2021 r. do 10.09.2021 r.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 22 czerwca 2021 r. do godziny 15.30 oferty zgodnej ze wzorem, określonym w Zarządzeniu Nr 1057/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie ustalenia procedury postępowania przy realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Ofertę należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, Sienkiewicza 2 w  zamkniętej kopercie.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego)

W przypadku złożenia oferty na niewłaściwym wzorze – oferta zostaje odrzucona.