Konkurs 2022: półkolonie na Hali Sportowej
14 stycznia 2022 r. | 07:12

Burmistrz Tarnowskich Gór ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego, określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka uzależnień – organizacja półkolonii w okresie ferii zimowych w tarnogórskiej hali sportowej.

Zadanie polega na organizacja półkolonii w okresie ferii zimowych w tarnogórskiej hali sportowej dla dzieci i młodzieży pod opieką wykwalifikowanej kadry, połączonej z działaniami informacyjno-edukacyjnymi dotyczącymi ryzyka szkód, wynikających ze spożywania alkoholu i zagrożeń będących następstwem używania środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP;

Ramy czasowe trwania 1 turnusu wynoszą minimum 5 dni przez minimum 5 godzin codziennie (przedział czasowy między: 8.00 rano a 16.00 popołudniu);

Minimalna ilość uczestników biorących udział w półkolonii wynosi 24 osób.

Na realizację zadań przeznacza się łącznie kwotę 60.000,00 zł.

Zadanie realizowane jest w okresie od 01.02.2022 r. do 06.03.2022 r. Finansowane mogą być tylko zadania realizowane na terenie gminy Tarnowskie Góry i na rzecz dzieci i młodzieży uczących się oraz zameldowanych na terenie gminy Tarnowskie Góry.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 24 stycznia 2022 r. do godziny 17.00 oferty zgodnej ze wzorem, określonym w Zarządzeniu Nr 1057/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie ustalenia procedury postępowania przy realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Ofertę należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, Sienkiewicza 2 w  zamkniętej kopercie.