Konkurs 2022: prowadzenie punktu wydawania żywności
26 listopada 2021 r. | 07:09

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Prowadzenie dla mieszkańców gminy Tarnowskie Góry punktu wydawania żywności pozyskanej z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 w roku 2022”.

Zadanie realizowane jest w okresie od 17.01.2022r. do 30.06.2022r.

Na powierzenie zadania w 2022 r. przeznacza się 22 000 złotych.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w  terminie do dnia 30 grudnia 2021 r. do godziny 15.30 roku oferty zgodnej ze wzorem, określonym w  Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w  sprawie wzorów ofert i ramowych  wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057)

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w  Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w  Tarnowskich Górach, Sienkiewicza 2 w zamkniętej kopercie z  adnotacją:

KONKURS  

„Prowadzenie dla mieszkańców gminy Tarnowskie Góry punktu wydawania żywności pozyskanej z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 w roku 2022”

Na kopercie umieścić napis: NIE OTWIERAĆ

Odbiorcami zadania mają być:

  • osoby/rodziny podlegające deprywacji materialnej, która polega na braku możliwości zaspokojenia potrzeb życiowych;
  • osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, dopuszczającej korzystanie z pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekroczy określonego poziomu, ustalonego procentowo w stosunku do dochodu uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej;
  • inne osoby wskazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach na podstawie imiennych list;
  • w okresie realizacji zadania pomoc przewidziana zapisami Programu zostanie skierowana do około 1500 osób