Konkurs 2023: opieka nad bezdomnymi zwierzętami
22 marca 2023 r. | 07:18

Burmistrz Tarnowskich Gór ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Tarnowskie Góry w roku 2023”. Oferty można składać do 14 kwietnia.

Zadanie będzie realizowane w szczególności poprzez:
1) zapewnienie opieki weterynaryjnej i leczenie zwierząt bezdomnych przebywających w schronisku dla zwierząt;
2) doposażenie schroniska poprzez zakup nowych kojców, bud dla psów lub klatek dla kotów;
3) interwencyjne wyłapywanie lub odbieranie zwierząt z terenu Gminy Tarnowskie Góry oraz wyżywienie karmą odpowiednio zbilansowaną w ilości odpowiadającej zapotrzebowaniem zwierząt;
4) dokarmianie kotów wolno żyjących w miejscu ich występowania;
5) zapewnienie opieki weterynaryjnej polegającej na wykonaniu zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierząt, w tym kotów wolno żyjących oraz usypianiu ślepych miotów;
6) weryfikacja zgłoszonych przez mieszkańców Gminy Tarnowskie Góry miejsc występowania kotów wolno żyjących celem objęcia ich programem dokarmiania;
7) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Tarnowskie Góry.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2023  to 110 tys. zł. W ubiegłym roku było to 40 tys. zł.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 14.04.2023 r. oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

Ofertę należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 2 w zamkniętej kopercie z adnotacją:
KONKURS „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Tarnowskie Góry w roku 2023”. Na kopercie umieścić napis: „NIE OTWIERAĆ”.

Pliki do pobrania