Konkurs: profilaktyka antyołowiowa
30 lipca 2020 r. | 07:00

Konkurs ofert „Profilaktyka zdrowotna dzieci w związku z narażeniem środowiskowym na ołów”. Zadaniem zostanie objętych 270 dziewięciolatków.

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Tarnowskie Góry w roku 2020 z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Profilaktyka zdrowotna dzieci w związku z narażeniem środowiskowym na ołów”.

Zadanie będzie realizowane w szczególności poprzez zapewnienie adresatom zadania, narażonym na ołów, udziału w różnego rodzaju działaniach prozdrowotnych, zmierzających do poprawy nich stanu zdrowia oraz podniesienia ich poziomu wiedzy o negatywnych skutkach oddziaływania ołowiu na życie człowieka.

Przedsięwzięcia finansowane w ramach zadania:

  • realizacja monitoringu zdrowotnego narażenia dzieci na ołów – oznaczenie Pb(B) + morfologia krwi dla dzieci w wieku 9 lat tj. urodzone w 2011 roku (max. 270 dzieci), zamieszkałych na terenie gminy Tarnowskie Góry;
  • zakup osłonowych suplementów witaminowo-mineralnych dla badanych dzieci.

 Na realizację zadań przeznacza się łącznie kwotę 16.000,00 zł.

Zadanie realizowane jest w okresie od 01.09.2020r. do 30.11.2020 r.

Dotowane mogą być tylko działania adresowane do dzieci, zamieszkałych na terenie gminy Tarnowskie Góry.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 13 sierpnia 2020r. do godziny 15.30 oferty zgodnej ze wzorem, określonym w Zarządzeniu Nr 1057/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 2 marca 2017r. w sprawie ustalenia procedury postępowania przy realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Ofertę należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, Sienkiewicza 2 w  zamkniętej kopercie.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego)

W przypadku złożenia oferty na niewłaściwym wzorze – oferta zostaje odrzucona.

Rozstrzygnięcie konkursów ofert następuje w terminie do 30 dni od daty zakończenia składania ofert.

Pliki do pobrania