Miasto pomaga przedsiębiorcom w czasie pandemii
30 marca 2021 r. | 07:03

Na ostatniej sesji Rad Miejska uchwaliła zasady udzielania ulg w czynszach najmu i dzierżawy miejskich lokali, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Podobne zasady obowiązywały w ubiegłym roku, ale w obecnym, drugim roku pandemii, trzeba było uściślić metody obliczania zmniejszenia przychodów przedsiębiorców. Ich ustalenie oznacza, że najemcy miejskich lokali – podobnie jak wcześniej – prowadzący w nich biznes, a dotknięci skutkami pandemii #COVID19 mogą ubiegać się – po złożeniu wniosku – nawet do stuprocentowe umorzenie czynszów netto. Poziom umorzenia będzie zależał od wykazanych, spowodowanych ograniczeniami pandemicznymi, obniżek przychodów. Jeśli nie przekroczą połowy przychodów w stosunku do okresu sprzed pandemii, zwolnienie będzie całkowite. Jeśli nie – uzależnione będzie o procentowego spadku obrotów.

Przychody osiągnięte w okresie od 1 stycznia do 14 marca 2021 roku porównywalne będą z analogicznym okresem w roku 2020, przychody osiągnięte po 14 marca a 2021 roku będą porównywalne do tego samego okresu w roku 2019.

Do tej pory z takich zwolnień udzielono na podstawie 37 wniosków, a umorzenia osiągnęły w sumie ponad 233 tys. zł.

Ponadto miasto zobowiązało się nie naliczać odsetek ani kar za niezapłacone w terminie zaległości do końca tego roku pod warunkiem, że powstały one z powodu trudności i strat związanych z pandemią.


Przypominamy, że na podstawie wcześniejszych uchwał miasto Tarnowskie Góry:

– zwolniło z podatku od nieruchomości za okres od 1 marca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., grunty, budynki oraz budowle lub ich części położone na terenie Gminy Tarnowskie Góry, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, których dotyczyło lub dotyczy czasowe ograniczenie prowadzenia działalności spowodowane wystąpieniem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2,

– przedłużyło do 30 listopada 2021 roku terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w marcu, kwietniu, maju i czerwcu 2021 roku przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu, w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, którzy nie korzystają w gminie Tarnowskie Góry ze zwolnienia z podatku od nieruchomości udzielonego na podstawie art. 15p ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.


Ponadto: na tej samej sesji radni podjęli uchwałę zwalniającą restauratorów z opłaty za koncesje na sprzedaż alkoholu za cały 2021 rok, obniżyli też stawki opłat za zajęcia pasa jezdni na potrzeby ogródków letnich przy lokalach gastronomicznych z 30 na 10 gr za metr kwadratowy.