Nabór do programu “STOP SMOG”
15 listopada 2019 r. | 08:32

Tarnowskie Góry przygotowują się do udziału w rządowym programie STOP SMOG. Program zakłada pomoc osobom prywatnym wykazującym się ubóstwem energetycznym. Dzięki programowi z dotacji na wymianę lub likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne, termomodernizację lub podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej skorzysta co najmniej 150 tarnogórzan – właścicieli domów jednorodzinnych. Poszukujemy osób spełniających programowe kryteria.

STOP SMOG to program przeznaczony dla najmniej zamożnych gospodarstw domowych, w ramach którego możliwe jest dofinansowanie przedsięwzięć ograniczających emisję szkodliwych substancji do otoczenia oraz ograniczenie zużycia ciepła w budynkach jednorodzinnych.

W ramach programu dofinansowanie będzie można otrzymać między innymi na:

 • wymianę lub modernizację urządzeń/systemów grzewczych lub urządzeń/systemów podgrzewających wodę użytkową,
 • przyłączenie budynku jednorodzinnego do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
 • docieplenie ścian, stropów, podłóg na gruncie, fundamentów, stropodachów lub dachów oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • modernizację systemu wentylacji.

Średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym budynku mieszkalnym jednorodzinnym bez udziału własnego beneficjenta, nie może przekroczyć kwoty 53 000,00 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 51), realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych musi objąć minimum 2% łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych znajdujących się na obszarze Gminy i  jest to podstawowe kryterium niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu STOP SMOG przez Gminę Tarnowskich Gór.

W przypadku niewystarczającego zainteresowania mieszkańców programem STOP SMOG, nie będzie możliwa jego realizacja na terenie Gminy.

Warunki udziału w programie

Osoba chętna do przystąpienia do programu i zawarcia umowy z Gminą musi spełniać następujące warunki:

 • być właścicielem lub współwłaścicielem lub posiadaczem samoistnym całości lub części budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu*, w którym będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne, 
 • faktycznie zamieszkiwać w budynku, którego dotyczyć będą działania niskoemisyjne,
 • posiadać zasoby majątkowe nieprzekraczające kwoty 424 000,00 zł wraz z uwzględnieniem wartości budynku objętego programem,
 • średni miesięczny dochód w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc zawarcia umowy, na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać  kwoty:

– 1 925,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym 

– 1 375,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

 • wyrazić zgodę na wniesienie wkładu własnego, jednak w wysokości nie większej niż 10% kosztu realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego (o jego wysokości zadecyduje Rada Miejska),
 • wyrazić zgodę na udostępnienie budynku w celu realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego (montaż urządzeń/instalacji),
 • wyrazić deklarację przestrzegania zasad wynikających z regulaminu uczestnictwa w projekcie przez okres trwałości projektu, tzn. w ciągu 10 lat.

Sprawdź, czy kwalifikujesz się do programu!

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. 

Do dochodu nie wlicza się: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, świadczenia wychowawczego, dodatku wychowawczego, dopłaty do czynszu oraz świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w programie i spełniające powyższe warunki, proszone są o wypełnienie wstępnej deklaracji. Druki deklaracji oraz dodatkowe informacje dostępne są w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach (tel. 32 39 33 692) lub na stronie internetowej www.tarnowskiegory.pl w zakładce Ochrona Środowiska.