Od 8 czerwca Urząd Miejski ponownie otwarty dla klientów
08 czerwca 2020 r. | 07:00

Od poniedziałku, 8 czerwca mieszkańcy miasta i klienci Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach będą mogli załatwić swoje sprawy bezpośrednio w budynkach przy Rynku 4, Sienkiewicza 2 i Piastowskiej. Klienci będą przyjmowani w poniedziałek od godz. 7.30 do godz. 17.00 oraz od wtorku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30. Kasy urzędu  będą czynne w godz. 7.30 – 15.00 z przerwą pomiędzy godz. 11.30 a 12.00.

Bezpośrednia obsługa klienta będzie prowadzona w obowiązującym reżimie sanitarnym, z zachowaniem środków bezpieczeństwa czyli:

 • klienci przychodzący do Urzędu Miejskiego zobowiązani są do zaopatrzenia się w środki ochrony osobistej, tj. maseczki ochronne zasłaniające nos i usta. Przy wejściu konieczna będzie dezynfekcja rąk dostępnym płynem do dezynfekcji umieszczonym w dozownikach
 • obowiązywać będzie zasada oczekiwania w kolejce w odstępie minimum 2 metrów
 • pracownicy podczas obsługi klientów, w sytuacji braku  bariery ochronnej zobowiązani są posiadać środki ochrony osobistej w postaci maseczek ochronnych lub przyłbic ochronnych i zachowaniem minimum 1,5 m odległości
 • w każdym pokoju przyjmowana będzie tylko 1 osoba na 1 stanowisko
 • uprasza się, aby  wizyty w urzędzie poprzedzone były telefonicznym ustaleniem każdej wizyty, uzgodnionej bezpośrednio z właściwą komórką organizacyjną Urzędu (TELEFONY I DANE URZĘDU PONIŻEJ)
 • śluby cywilne udzielane będą w obecności pary młodej i 2 świadków, przy udziale  8 gości i tylko w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego
 • przed budynkami Urzędu na ul. Rynek 4  i ul. Sienkiewicza 2 przy wejściu głównym wystawione są urny, do których można wrzucać korespondencję nie wymagającą potwierdzenia
 • w celu uzyskania potwierdzenia złożonej korespondencji klient może złożyć pismo w Kancelariach Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach mieszczących się przy ul. Rynek 4 i ul. Sienkiewicza 2.

Obsługa klientów odbywa się także za pomocą

 • Portalu Zaufania Publicznego E-PUAP,
 • poczty elektronicznej: sekretariat@tarnowskiegory.pl,
 • poczty tradycyjnej, którą należy kierować  na adres: 42-600 Tarnowskie Góry, Rynek 4

e-mail: sekretariat@tarnowskiegory.pl

Internetowe serwisy do kontaktu z mieszkańcami:

E-urząd dostępny pod adresem https://e-urzad.tarnowskiegory.pl
E-puap dostępny pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal


URZĄD MIEJSKI – najważniejsze telefony

 Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

/32/ 39 33 633 – rejestracja zgonów i urodzeń

/32/ 39 33 700 – dowody osobiste

/32/ 39 33 702 – ewidencja ludności, meldunki, sprawy wyborcze

 Centrala Urzędu Miejskiego

/32/ 39 33 600, /32/ 39 33 601

Punkt Informacyjny Urzędu Miejskiego

/32/ 39 33 761

Pozostałe sprawy niecierpiące zwłoki Urząd Miejski obsługuje telefonicznie pod numerami:

Wydział Finansowy

/32/ 39 33 800

♦ Referat Podatków i Opłat Lokalnych

/32/ 39 33 803

♦ Referat Księgowości Podatkowej

/32/ 39 33 817-8 – opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności, podatek od nieruchomości

♦ Referat Księgowości Budżetowej

/32/ 39 33 868

♦ Referat Księgowości ds. Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

/32/ 39 33 871 – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

♦ Referat ds. Rozliczeń Finansowych Gminy

/32/ 39 33 823

♦ Referat ds. Planowania, Analiz i Sprawozdawczości Budżetowej

/32/ 39 33 830

Wydział Zarządzania Kryzysowego

/32/ 39 33 348, /32/ 39 33 341, /32/ 39 33 342

Straż Miejska

/32/ 39 33 687

Wydział Organizacyjny

/32/ 39 33 807

♦ Wybory -Informacja ws. naboru na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

/32/ 39 33 827, /32/ 39 33 805

Wydział Administracyjny

/32/ 39 33 829

Wydział Informatyki

/32/ 39 33 766

Biuro Rady Miejskiej

/32/ 39 33 812

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

/32/ 39 33 719

♦ Referat Gospodarki Mieniem

/32/ 39 33 715

♦ Referat Nabywania Nieruchomości Gminnych

/32/ 39 33 721

Wydział Gospodarki Miejskiej

/32/ 39 33 679 – gosp. odpadami komunalnymi

/32/ 39 33 681

Wydział Gospodarki Lokalowej

/32/ 39 33 660

♦ Referat Zasobów Lokalowych

/32/ 39 33 661

♦ Referat Rozliczeń i Remontów

/32/ 39 33 662

Wydział Urbanistyki

/32/ 39 33 730

Wydział Inwestycji i Remontów

/32/ 39 33 346, /32/ 39 33 361, /32/ 386

♦ Zespół ds. Realizacji Projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach

/32/ 39 33 354

Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia

/32/ 39 33 750

♦ Referat Placówek Oświatowych

/32 /39 33 644

♦ Referat Sportu i Zdrowia

/32/ 39 33 648

Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Miasta

/32/ 39 33 849

Wydział Ochrony Środowiska

/32/ 39 33 692 – dotacje do termomodernizacji budynków, dotacje do podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej

/32/ 39 33 691 – zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, zgłoszenia przydomowych oczyszczalni ścieków

Wydział Strategii, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

/32/ 39 33 640 – odnawialne źródła energii

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

/32/ 39 33 767

Biuro Gospodarki Rynkowej

/32/ 39 33 676

Biuro Zamówień Publicznych

/32/ 39 33 855

Biuro Audytu i Kontroli

/32/ 39 33 380

Inspektor Ochrony Danych 

/32/ 39 33 756

————–

Rachunki Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach:

64 1090 1825 0000 0001 4381 6474 – RACHUNEK DOCHODOWY URZĘDU MIEJSKIEGO na który należy wpłacać:

 • opłaty za koncesje i licencje,
 • mandaty straży miejskiej,
 • opłaty za dzierżawę,
 • opłaty za wydawanie zezwoleń na podawanie i sprzedaż napojów alkoholowych,
 • opłaty za najem lokali, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, sprzedaż mienia komunalnego,
 • opłaty planistyczne i adiacenckie

26 1090 1825 0000 0001 4381 6479 – dla opłaty za udostępnienie danych osobowych

58 1090 1825 0000 0001 4381 6485 – na który można wpłacać:

 • podatek od nieruchomości,
 • podatek od środków transportowych,
 • podatek rolny,
 • podatek leśny

Dodatkowo mieszkańcy otrzymają indywidualne numery rachunków bankowych, na które należy wpłacać ww. podatki.

 • opłatę targową

74 1090 1825 0000 0001 4381 6488 – dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dodatkowo mieszkańcy otrzymają indywidualne numery rachunków bankowych, na które należy wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

31 1090 1825 0000 0001 4381 6486 – dla opłaty skarbowej

37 1090 1825 0000 0001 4381 6475 – na który należy wpłacać depozyty, wadia, zabezpieczenia

34 1090 1825 0000 0001 4381 6238 – RACHUNEK DLA WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO – stosowany do umów na realizację wydatków budżetowych w wyłączeniem projektów objętych odrębnymi rachunkami.

Rachunki Gminy Tarnowskie Góry:

 81 1090 1825 0000 0001 4380 2394 – RACHUNEK PODSTAWOWY GMINY, dla wpłat:

 • udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych,
 • subwencji z Budżetu Państwa
 • wpływów z Urzędów Skarbowych
 • dochodów jednostek budżetowych,
 • zwrotów wydatków jednostek budżetowych
 • rozliczeń z budżetami

54 1090 1825 0000 0001 4380 2395 – RACHUNEK DLA DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA i innych instytucji dotujących nie wymagających wyodrębnionego rachunku bankowego