Opieka nad bezdomnymi zwierzętami – konkurs
31 maja 2021 r. | 18:41

Burmistrz miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Tarnowskie Góry w roku 2021”.

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotów na wsparcie realizacji zadania publicznego  Gminy Tarnowskie Góry w roku 2021 z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Zadanie będzie realizowane w szczególności poprzez:

  • tworzenie warunków technicznych do utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Tarnowskie Góry w celu zapewnienia godnych warunków bytowania i opieki weterynaryjnej w warunkach schroniskowych;
  • zapewnienie opieki weterynaryjnej i leczenie zwierząt bezdomnych przebywających w schronisku dla zwierząt;
  • dokarmianie kotów wolno żyjących w miejscu ich występowania;
  • zapewnienie opieki weterynaryjnej polegającej na zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierząt, w tym kotów wolno żyjących oraz usypianiu ślepych miotów;
  • weryfikacja zgłoszonych przez mieszkańców Gminy Tarnowskie Góry miejsc występowania kotów wolno żyjących celem objęcia ich programem dokarmiania;
  • poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Tarnowskie Góry.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 17 czerwca 2021 r. oferty.