Potężna podwyżka opłaty za śmieci w Tarnowskich Górach. Inicjatywa i PO byli “za”
27 maja 2021 r. | 19:03

Na XXXIV Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 26 maja 2021 r. uchwalono potężną podwyżkę stawki za odbiór odpadów z 21 zł za osobę na aż 33 zł za osobę przy odpadach segregowanych i 66 zł przy braku segregacji! To podwyżka prawie o 60%! 

W przeciętnej rodzinie 4 osobowej dotychczas opłata wynosiła 84 zł miesięcznie. Teraz, od 1 lipca będzie to 132 zł! Tak więc rocznie stracimy aż 576 zł!

Przeciw było tylko trzech radnych: Mirosław Grzęda, Janusz Śnietka i Jarosław Ślepaczuk, wstrzymało się również 3 radnych: Jan Gębka, Mirosław Mateja i Aleksandra Król-Skowron, nieobecni: Dorota Tiszler, Janusz Wojewodzic.

Natomiast tę podwyżkę poparło 15 radnych - głównie Inicjatywa Obywatelska i PO: Łukasz Garus, Andrzej Komenderski, Justyna Kosmała, Feliks Kowalski, Mariusz Kupny, Krzysztof Michalski, Robert Mrozek, Franciszek Nowak, Beata Piegza, Marek Porada, Tadeusz Stasiak, Piotr Szczęsny, Dariusz Warda, Adrian Wolnik, Stefan Zientkowski.

 

Rada Miejska w Tarnowskich Górach uchwala:

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 33.00 zł miesięcznie za osobę.
2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 66.00 zł miesięcznie za osobę.
2. Traci moc uchwała nr XXVII/297/2020 Rady Miejskiej w Tamowskich Górach z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Wykonanie uchwały powierza si ę Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.
4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 roku.