Program ochrony środowiska – konsultacje
20 września 2022 r. | 07:00

Konsultacje „Programu ochrony środowiska gminy Tarnowskie Góry do roku 2027” trwają do 28 września. Z dokumentem możecie zapoznać poniżej, uwagi zgłosić można pisemnie, mailowo lub ustnie.

Projekt „Programu ochrony środowiska gminy Tarnowskie Góry do roku 2027” jest dostępny tutaj.  https://bip.tarnowskiegory.pl/a,93568,obwieszczenie-o…
Uwagi należy kierować pisemnie na adres: Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, Wydział Ochrony
Środowiska ul. Rynek 4 42-600 Tarnowskie Góry.
Wnioski i uwagi można również wnosić ustnie do protokołu lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@tarnowskiegory.pl.
Czym jest Program ochrony środowiska❓
Dokument ten stanowi podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem w Gminie. Łączy wszystkie działania, cele i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody. Realizacja postanowień „Programu…” powinna prowadzić do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz pomóc we wdrożeniu wymagań prawa.