Przedszkole nr 21 przy ul. Opolskiej zostanie zamknięte
22 stycznia 2021 r. | 07:00

Obecnie przeprowadzana „reorganizacja” sieci gminnych przedszkoli dotyczy placówki zlokalizowanej na ulicy Opolskiej – Przedszkola nr 21. Powstałe w latach 70. tymczasowe zaplecze socjalne dla budowniczych osiedla FAZOS, po kilku latach, w okresie deficytu wszystkiego (w tym miejsc dla dzieci w przedszkolach) zaadaptowano na potrzeby edukacyjne.

Grunty należały do Skarbu Państwa na podstawie decyzji wywłaszczeniowych i nikt nie spodziewał się, że w latach 90. poprzedni właściciele udowodnią Państwu, iż zabór ich własności nastąpił z naruszeniem prawa. Skutki naruszenia “skonsumowała” Gmina – utraciła prawo własności i została pozwana przez dawnych właścicieli i ich spadkobierców. Tymczasowy obiekt można było remontować wyłącznie doraźnie, tytułu własności gruntów brakowało przy chęci przebudowy bądź generalnego remontu przedszkola. Upływający czas stał się głównym wrogiem przedszkola. 

Ostatnich kilkanaście lat miasto poświęciło regulacji stanu prawnego gruntów, na których zlokalizowano przedszkole. Bezskutecznie: nie wszyscy spośród wielu współwłaścicieli gruntów wyrazili chęć porozumienia się z gminą w tym zakresie. Obecny stan techniczny budynku nie pozwala na jego dalsze, bezpieczne użytkowanie. 

Rada Miejska w Tarnowskich Górach 14 głosami za, przy 4 wstrzymujących się i 1 przeciwnym (radny Dariusz Warda) podjęła uchwałę intencyjną w sprawie likwidacji przedszkola przy Redenie. 

– Po zaopiniowaniu zamiaru przez Kuratorium Oświaty, zapadnie decyzja o likwidacji przedszkola z dniem 31 sierpnia 2021 roku. Spośród uczęszczających dziś do placówki 36 dzieci, naukę kontynuować powinno 23 w tym 9 pięciolatków, 4 czterolatków, 9 trzylatków oraz 1 dziecko 2,5 letnie). Gmina zapewni im opiekę w innych placówkach, zwłaszcza w przedszkolach nr 17 (os. Przyjaźń) oraz nr 2 (ul. Gruzełki). Kadrze pedagogicznej i pozostałemu personelowi administracyjno-obsługowemu zapewniamy zatrudnienie w innych placówkach edukacyjnych – mówi Jolanta Tuszyńska, zastępca burmistrza ds. społecznych.  

– Każda likwidacja placówki oświatowej budzi emocje. Są to decyzje trudne, ale muszą być podejmowane odpowiedzialnie, z uwzględnieniem wszystkich wpływających nań uwarunkowań. Bezpieczeństwo dzieci jest dla nas wartością najważniejszą i nie chcemy podejmować tu jakiegokolwiek ryzyka – mówi Arkadiusz Czech, burmistrz miasta.

Gmina Tarnowskie Góry jest organem prowadzącym dla 18 przedszkoli, w tym 4 działających w zespołach szkolno-przedszkolnych. Uczęszcza do nich 1838 wychowanków na ogólną liczbę 1928 miejsc. Równolegle funkcjonuje sieć przedszkoli prowadzonych przez inne niż JST podmioty, w tym przedszkola na prawach publicznych.

– Rodzice dzieci zostali z wyprzedzeniem poinformowani o naszych zamiarach. Pandemia przeszkodziła nam w zorganizowaniu zaplanowanego spotkania, ale każdy z rodziców miał możliwość porozmawiania z nami. Zadeklarowali oni już, gdzie poślą swoje dzieci; większość trafi do przedszkoli nr 2 i nr 17 – dodaje Tuszyńska.