Rewitalizacja: konsultacje
11 maja 2023 r. | 07:11

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry ogłasza konsultacje społeczne. Ich przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Tarnowskie Góry. Konsultacje potrwają od 21 kwietnia do 15 maja 2023 roku.

Miasto Tarnowskie Góry przygotowuje Gminny Program Rewitalizacji. Rewitalizacja to zbiór uporządkowanych działań, których celem jest wyprowadzenie obszaru z sytuacji kryzysowej. Powinna się ona koncentrować się na tych częściach miasta, gdzie zjawiska kryzysowe są szczególnie dotkliwe. Warunkiem dobrze przeprowadzonego procesu rewitalizacji jest więc wskazanie obszarów, na których w największej skali występują problemy społeczne, gospodarcze, przestrzenne, środowiskowe lub infrastrukturalne. I to po to potrzebne są konsultacje skierowane do mieszkańców miasta , przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Aby je wskazać wystarczy wystarczy wypełnić krótką ankietę (trzy wersje dostępne w załącznikach poniżej) oraz ewentualnie formularz.

Materiałem pomocniczym do konsultacji jest załączona poniżej diagnoza, która definiuje niektóre związane z rewitalizacją pojęcia i zjawiska.


Konsultacje społeczne będą prowadzone w formie papierowej oraz elektronicznej.

  • papierowo można wypełnić ankietę w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach poprzez złożenie pisemnych uwag i opinii w pokoju nr 77 w budynku przy ul. Sienkiewicza 2,
  • lub przesyłając pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach (decyduje data wpływu do urzędu),
  • elektronicznie za pomocą poczty elektronicznej na adres fundusze@um.tgory.pl lub poprzez system ePUAP na adres skrytki Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach: /1gfi6tt36l/skrytka – za ważne uznaje się stanowiska przesłanie dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą profilu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowód).

W ramach konsultacji zaplanowano też spotkanie otwarte – które odbędzie się 9 maja o godz. 17.00 w Sali Sesyjnej Ratusza. Tam uwagi będzie można zgłosić  ustnie lub pisemnie oraz w formie pisemnej lub elektronicznej poprzez wypełnienie ankiet – które dostępne będą w miejscach:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Tarnowskie Góry: bip.tarnowskiegory.pl.
  2. strona internetowa Miasta Tarnowskie Góry: tarnowskiegory.pl
  3. w siedzibach Urzędu Miasta Tarnowskie Góry przy ulicy Rynek 4 oraz Sienkiewicza 2.

Pliki do pobrania