Rusza nabór do projektu „Czysty LUFT w Tarnowskich Górach”
12 kwietnia 2021 r. | 06:56

W dniach od 13.04.2021 r. do 14.05.2021 r. Gmina Tarnowskie Góry prowadzi nabór do projektu grantowego pn. „Czysty LUFT w Tarnowskich Górach”.

Do projektu mogą zgłaszać się osoby będące właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości położonej na terenie Gminy Tarnowskie Góry, które chcą wymienić stare kotły, piece, urządzenia grzewcze spalające paliwa opałowe stałe na nowe źródło ciepła tj.:

  • powietrzną pompę do c.o. wraz z c.w.u.;
  • kocioł na biomasę;
  • kocioł gazowy
  • kocioł węglowy.

Podstawowym warunkiem zakwalifikowania do projektu, jest spełnienie minimalnego standardu efektywności energetycznej budynku tj.:

  1. Budynek, w którym w okresie do 10 lat przed rokiem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach poddziałania 4.6.1 tj. od 30 czerwca 2011 r. do 30 czerwca 2021 r., wykonano przynajmniej niżej wymienione prace/przedsięwzięcia termomodernizacyjne w odniesieniu do pomieszczeń mieszkalnych budynku:
  • docieplenie stropów, podłóg na gruncie, fundamentów, stropodachów lub dachów;
  • modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w przegrodach zewnętrznych budynków;2. Budynek dla którego pierwszy wpis do dziennika budowy został dokonany nie wcześniej niż 12 lat przed rokiem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach poddziałania 4.6.1 tj. od 30 czerwca 2009 r. do 30 czerwca 2021 r.

Za budynki spełniające minimalny standard efektywności energetycznej uznaje się spełnienie przez budynek warunku wskazanego w pkt. I lub II.

Projekt grantowy planowany jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6. Czyste powietrze, Poddziałanie 4.6.1. Czyste powietrze – konkurs. Dofinansowanie to 85% kosztów kwalifikowanych.

Nabór dokumentów zgłoszeniowych prowadzony będzie w terminie od 13.04.2021 r. do 14.05.2021 r., w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 2, 42-600 Tarnowskie Góry.

O udziale w projekcie nie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje na temat projektu zostały zawarte w Regulaminie naboru zgłoszeń oraz realizacji projektu grantowego w ramach projektu pn. „Czysty LUFT w Tarnowskich Górach”.

WSZYSTKIE DOKUMENTY APLIKACYJNE, REGULAMIN I ZASADY MOŻNA ZNALEŹĆ TUTAJ.

UWAGA! Startując w naborze wystarczy złożyć w UM Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru.