Tarnowskie Góry kolejny raz na 1 miejscu w Rankingu Gmin!
20 listopada 2023 r. | 06:46

Tarnowskie Góry po raz trzeci stanęły na podium Rankingu Gmin organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w oparciu o 16 wskaźników podawanych przez GUS. W imieniu nas wszystkich w Sali Sejmu Śląskiego burmistrz Arkadiusz Czech odebrał statuetkę, dyplom i Drzewo Uznania za I miejsce wśród miejscowości woj. śląskiego powyżej 20 tys. mieszkańców.

– Ideą tego rankingu jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem zrównoważonego rozwoju, czyli takiego, który łączy kwestie społeczne, gospodarcze, przestrzenne, środowiskowe. Po to, aby szukać gmin, które są dobre do życia, wysokiej jakości życia, dla obecnych i przyszłych pokoleń – mówił rozpoczynając uroczystość Adam Smala, wiceprezes Zarządu FRDL. Wkrótce wymienił…

Gminy dobre do życia

W tegorocznym Rankingu zwyciężyły:

 • Wśród gmin do 20 tys. mieszkańców
 1. Ożarowie
 2. Goczałkowice
 3. Pawłowice
 4. Bobrowniki
 5. Krupski Młyn
 • Wśród gmin powyżej 20 tys. mieszkańców
 1. Tarnowskie Góry
 2. Czeladź
 3. Mikołów
 4. Cieszyn
 5. Lubliniec
 • Wśród miast na prawach powiatu
 1. Katowice
 2. Gliwice
 3. Bielsko-Biała
 4. Tychy
 5. Żory

Lider zmiany: Bojszowy.

– Dziękuję Fundacji za dostrzeżenie naszych starań, by być coraz lepszymi. Dziękuję GUS-owi, bo 16 wymiernych wskaźników, które lokują gminy na pozycjach Rankingu, powoduje, że to nie jest taka nagroda uznaniowa, że ktoś mi się bardziej podoba, to jest lepszy. Na tę nagrodę trzeba sobie zapracować – podziękował w imieniu uhonorowanych gmin burmistrz Arkadiusz Czech.

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym! Tym bardziej, że…

Pozycja w Rankingu zależy od twardych danych

W Rankingu, którego współtwórcą jest Główny Urząd Statystyczny, brane są pod uwagę tylko twarde dane. To one pozwalają uzyskać obiektywną ocenę.

Na pozycję w Rankingu wpływają poniższe wskaźniki:

 1. Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2020-2022.
 2. Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2020-2022.
 3. Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin w latach 2020-2022.
 4. Udział wydatków bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w wydatkach ogółem w 2022 r.
 5. Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2020-2022.
 6. Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym w 2022 r.
 7. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 – średni wynik w procentach.
 8. Saldo migracji na 1000 mieszkańców w 2022 r.
 9. Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2022 r.
 10. Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2022 r.
 11. Mieszkania oddane do użytkowania na 1000 mieszkańców w 2022 r.
 12. Odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2022 r.
 13. Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców w 2022 r.
 14. Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w 2022 r.
 15. Wydatki bieżące budżetów gmin na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2022 r.
 16. Udział nakładów na szkolenia pracowników rad i urzędów gmin w wydatkach bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w 2022 r.

***

W czasie gali goście wysłuchali wykładu przedstawiciela GUS-u na temat aktualnych danych statystycznych (obszary wiejskie) i debaty o współpracy, która jest szansą na rozwój. Mówili o tym Gabriela Król, prezeska Żorskiej Izby Gospodarczej, Andrzej Zabiegliński, wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Robert Ferdyn, dyrektor rozwoju regionu Banku Gospodarstwa Krajowego. Debatę prowadziła – tu też tarnogórski akcent – Aleksandra Król-Skowron, tarnogórska radna i sekretarz Bobrownik.