Uchwała krajobrazowa. Co, gdzie i jakie reklamy?
16 maja 2022 r. | 06:49

Uchwałę zwaną reklamową lub krajobrazową uchwalono 24 czerwca 2020 roku. Jej przepisy nakazują dostosowanie do 31 lipca tego roku istniejących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych do ustalonych w niej zasad i warunków. Jakie to warunki? Wszystko znajdziecie na stronie www.tarnowskiegory.pl/reklama.

Podstawowym zadaniem uchwały jest uporządkowanie przestrzeni publicznej. Jej projektowanie poprzedzono ankietą publiczną jesienią 2017 roku, w której zebrano ponad 800 odpowiedzi. Wynikało z niej niezbicie, że w odczuciu społecznym największym problemem jest ilość i jakość reklamy zewnętrznej w zabytkowym centrum miasta oraz przy drogach krajowych, szczególnie w rejonie skrzyżowań.

W dokumencie, który można znaleźć na stronie  miasto zostało podzielone na siedem rodzajów obszarów o różnym charakterze. Przepisy regulują ilość, wielkości i rozmieszczenie reklam, nośników reklamowych, szyldów, banerów w każdym z nich. Największe obostrzenia dotyczą zabytkowego centrum miasta, gdzie wprowadzono przepisy nie tylko ograniczające wielkość i ilość reklam i szyldów, ale i zasady kompozycyjne i kolorystyczne, umożliwiające dostosowanie miejsc zajętych przez reklamę do architektury budynków, a przez to poprawę ich wyglądu.

 • obszar I obejmuje rejon centrum miasta wpisanego do rejestru zabytków
 • obszar II obejmuje tereny o wartościach kulturowych położone w śródmieściu oraz w obrębie dzielnic położonych poza obwodnicą miasta
 • obszar III obejmuje tereny z dominacją zabudowy mieszkaniowo-usługowej
 • obszar IVa obejmuje tereny obiektów handlowych, o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2
 • obszar IVb obejmuje stacje paliw
 • obszar V obejmuje tereny z dominacją zabudowy produkcyjno-usługowej
 • obszar VI obejmuje tereny z dominacją zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
 • obszar VII ochrony krajobrazu przyrodniczego, kulturowego i terenów leśnych

W ślad za Uchwałą „reklamową” w październiku 2021 roku Rada Miejska przyjęła uchwałę „opłatowa” czyli rodzaj cennika na korzystanie przez reklamodawców z przestrzeni wspólnej.

Zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w Uchwale przytoczono najważniejsze definicje:

 • TABLICA REKLAMOWA – należy przez to rozumieć przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy, wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, o płaskiej powierzchni służącej ekspozycji reklamy, w szczególności baner reklamowy, reklamę naklejaną na okna budynków i reklamy umieszczane na rusztowaniu, ogrodzeniu lub wyposażeniu placu budowy, z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem.
 • URZĄDZENIE REKLAMOWE – należy przez to rozumieć przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy, wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, inny niż tablica reklamowa, z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem.
 • SZYLD – należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe informujące o działalności prowadzonej na nieruchomości, na której ta tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe się znajdują.

WSZYSTKO O UCHWALE REKLAMOWEJ I OPŁATOWEJ NA WWW.TARNOWSKIEGORY.PL/REKLAMA