Uchwała reklamowa przyjęta
03 lipca 2020 r. | 07:00

– Celem jest uporządkowanie przestrzeni publicznej – mówi Arkadiusz Czech, burmistrz miasta. Radni miejscy podjęli dziś tzw. uchwałę reklamową.

W dokumencie miasto zostało podzielone na siedem rodzajów obszarów o różnym charakterze. Przepisy regulują ilość, wielkości i rozmieszczenie reklam, nośników reklamowych, szyldów, banerów w każdym z nich. Największe obostrzenia dotyczą zabytkowego centrum miasta, gdzie wprowadzono przepisy nie tylko ograniczające wielkość i ilość reklam i szyldów, ale i zasady kompozycyjne i kolorystyczne, umożliwiające dostosowanie miejsc zajętych przez reklamę do architektury budynków, a przez to poprawę ich wyglądu. Właścicieli reklam obejmie dwuletni okres dostosowawczy. Przepisy uchwały zostały tak sformułowane, by położyć definitywny kres przyczepom i wózkom z reklamami.

Projektowanie uchwały poprzedzono ankietą publiczną jesienią 2017 roku, na którą zebrano ponad 800 odpowiedzi. Wynikało z niej niezbicie, że w odczuciu społecznym największym problemem jest ilość i jakość reklamy zewnętrznej w zabytkowym centrum miasta oraz przy drogach krajowych, szczególnie w rejonie skrzyżowań. 

Projekt uchwały jest opracowaniem bardzo szczegółowym i skomplikowanym, określa bowiem szczegółowo warunki sytuowania reklam w każdym z siedmiu obszarów. 

Podstawowym, największym obszarem jest obszar III – tereny miejskiej zabudowy jednorodzinnej i dzielnic peryferyjnych o charakterze wiejskim, a także tereny otwarte pomiędzy nimi. Na obszarze III dopuszczono ograniczoną ilość reklam i szyldów, o niewielkich rozmiarach. 

W stosunku do obszaru III wprowadzono obszary z bardziej liberalnymi zasadami ilościowymi i jakościowymi (np. tereny obiektów handlowych, tereny stacji paliw, tereny produkcyjne) oraz z zasadami bardziej restrykcyjnymi (tereny o wartościach kulturowych, zabytkowe zespoły urbanistyczne i parkowe I oraz II, tereny leśne i krajobrazu kulturowego VII – m.in. wszystkie atrybuty wpisu na Listę Dziedzictwa Światowego UNESCO). 

Nieco odmienne zasady na tle terenów mieszkaniowych wprowadzono dla zespołów zabudowy wielorodzinnej w obszarach VI (os. „Przyjaźń”, osiedle w Lasowicach, część Osady Jana, osiedle na ul. Ułańskiej i niewielkie osiedla przy ul. Kościuszki i Okrzei oraz w Strzybnicy). 

W zabytkowym centrum miasta wprowadzono przepisy nie tylko ograniczające wielkość i ilość reklam i szyldów, ale i pewne zasady kompozycyjne i kolorystyczne, umożliwiające dostosowanie miejsc zajętych przez reklamę do architektury budynków, a przez to poprawę ich wyglądu. 

Strefami szczególnymi w projekcie uchwały są pasy terenu wzdłuż dróg krajowych DK11 i DK78, a także drogi wojewódzkiej DW908 i drogi powiatowej S3275 (ul. Wyszyńskiego i Pyskowicka). Ilość i wielkość nośników jest przy nich reglamentowana, szczególnie w rejonie skrzyżowań z sygnalizacją świetlną – ulubionym miejscem niekontrolowanego wysypu reklam. Skrzyżowania zostały podzielone na sektory ze szczegółowymi zapisami. 

Z działania uchwały zostały wyłączone wojskowe tereny zamknięte. Nie dotyczy także tablic pamiątkowych upamiętniających wydarzenia lub osoby oraz ogłoszeń, tablic i innych nośników zawierających treści związane z działalnością związków wyznaniowych. 

Ważnym przepisem jest paragraf ustanawiający precedencję wielkościową i rodzajową jednych istniejących już nośników i reklam w stosunku do innych. Ma to znaczenie przy podejmowaniu decyzji o likwidowaniu ponadnormatywnej ilości reklam w okresie dostosowawczym, którego długość określono na 24 miesiące. Taki okres pozwoli na bezproblemowe zakończenie większości umów cywilno-prawnych, pozwoleń na reklamy już stojące legalnie, zidentyfikowanie i rozpoczęcie procesu likwidacji samowoli, a także przygotowanie wymiany nośników na spełniające wymagania uchwały. 

Uchwała jest prawem miejscowym. Stanowi podstawę do stworzenia uchwały określającej stawki opłat za reklamy, pozwalającej również na egzekwowanie opłat karnych za instalowane nowe reklamy nie spełniające wymogów. 

Dokument musi otrzymać akceptację nadzoru prawnego wojewody, jeśli tak się stanie – wejdzie w życie 30 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województw Śląskiego. 

Uchwałę poparło 16 radnych, 1 przeciw, 5 wstrzymało się od głosu.