WAŻNE! Kanalizacja: nowe zasady udzielania dotacji
17 stycznia 2020 r. | 07:20

Od 15 stycznia 2020 roku weszły w życie nowe zasady udzielania dotacji do podłączeń. Zgodnie z nimi, aby otrzymać dotację najpierw trzeba złożyć wniosek i zawrzeć umowę o udzielenie dotacji, a dopiero później przystąpić do realizacji inwestycji.

W związku z podjętą przez Radę Miejską w Tarnowskich Górach Uchwałą Nr XVII/192/2019 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych ze środków budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej z dnia 18 grudnia 2019 r. istnieje możliwość ubiegania się o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

O dotację może ubiegać się Wnioskodawca, którego nieruchomość nie posiada jeszcze podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Wnioskodawcą, zgodnie § 1 ust. 5 regulaminu do Uchwały, jest osoba fizyczna będąca właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Wnioskodawcą może być również osoba fizyczna władająca nieruchomością na podstawie stosownej umowy zawartej z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym.

W przypadku podłączenia do sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej można liczyć na zwrot maksymalnie 75% kosztów kwalifikowanych podłączenia (udokumentowanych fakturami i/lub rachunkami), jednak nie więcej niż 1500,00 zł, z zastrzeżeniem, gdy w ramach realizowanej przez Gminę budowy sieci kanalizacyjnej przy nieruchomości Wnioskodawcy nie wybudowano studzienki przyłączeniowej, wówczas Wnioskodawca może otrzymać również dotację w wysokości 100% kosztów wybudowania studzienki przyłączeniowej, jednak nie więcej niż 1000,00 zł.

W przypadku podłączenia do sieci kanalizacyjnej podciśnieniowej (dot. dzielnicy Pniowiec) wysokość dotacji może wynieść do 75% kosztów kwalifikowanych podłączenia, jednak nie więcej niż 2500,00 zł.

Dotacje udzielane będą dla kompletnych wniosków złożonych w terminie do 30 października 2020 roku.

Etapy podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej oraz ubiegania się o dotację:

 1. Wystąpienie do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach (dalej PWiK) o „Warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacyjnej”.

 2. Złożenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach „Wniosku o udzielenie dotacji do podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej” wraz z:

  • aktualnym odpisem księgi wieczystej nieruchomości podłączanej do sieci kanalizacyjnej;

  • stosowną umową, w przypadku gdy Wnioskodawca nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości.

 3. Podpisanie umowy o dotację, w której m.in. zostanie określony termin wykonania podłączenia.
 4. Wykonanie podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej poprzez specjalistyczną firmę lub systemem gospodarczym.

 5. Likwidacja szamba/przydomowej oczyszczalni ścieków.

 6. Odbiór wybudowanego podłączenia przez PWiK.

 7. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanego podłączenia przez uprawnionego geodetę.

 8. Podpisanie z PWiK umowy na odprowadzanie ścieków.

 9. Złożenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach „Wniosku o płatność” wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami:

 • oryginały rachunków/faktur dokumentujących poniesione wydatki wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty (np. druk KP, polecenie przelewu); Osoby posiadające faktury z ogólnym opisem poniesionych kosztów, a ubiegające się o dotację do budowy studzienki przyłączeniowej winny przedłożyć specyfikację lub załącznik do faktury z wyszczególnioną pozycją dot. zakupu i/lub zabudowy studzienki;

 • protokół kontrolno-odbiorowy wybudowanego podłączenia, sporządzony przez PWiK (oryginał lub kopia);

 • kopię umowy na odbiór ścieków komunalnych zawartą z odbiorcą ścieków, sporządzony przez odbiorcę ścieków;

 • powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wybudowanego podłączenia, wykonaną przez uprawnionego geodetę;

 • oświadczenie Beneficjenta o likwidacji lub zaprzestaniu użytkowania zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków, potwierdzoną za zgodność z oryginałem;

 • inne wymagane dokumenty, o których mowa w Rozdziale IV Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżety gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej – w przypadku ubiegania się o dotację stanowiącą pomoc de minimis, pomoc de minimis w rybołówstwie lub pomoc de minimis w rolnictwie.

 1. Rozliczenie dotacji.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych wnioskodawców i osób udzielających pełnomocnictwa, zgodna z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119/1, dostępna jest poniżej.

Dodatkowe informacje w sprawie uzyskania dotacji do podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjne dostępne są w Wydziale Ochrony Środowiska, przy ul. Sienkiewicza 2, pok. 63 lub udzielane są pod nr tel. 32 39 33 692.

Pliki do pobrania dostępne są na stronie www.tarnowskiegory.pl