Zapraszamy do tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta
09 sierpnia 2023 r. | 08:31

Jesteś mieszkańcem, przedstawicielem organizacji społecznych, zawodowych lub gospodarczych? Weź udział w opracowaniu projektu Gminnego Programu Rewitalizacji naszego miasta do 2030.

O tym, że zaczynamy tworzyć „Gminny Program Rewitalizacji Miasta Tarnowskie Góry na lata 2023-2030”, zdecydowała tarnogórska Rada Miejska.

Gminny Program Rewitalizacji pozwala nam występować o dotacje – bez niego nie możemy starać się o fundusze zewnętrzne na rewitalizację. Program pokazuje, jak – na terenie, który przechodzi rewitalizację – wyjść z sytuacji kryzysowej. Dzięki niemu powinniśmy rozwiązać zdiagnozowane w sferze społecznej niekorzystne zjawiska, a także związane z nimi problem w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. To z kolei powinno podnieść jakość życia mieszkańców.

Dlatego też zachęcamy do włączenia się w opracowanie dokumentu, a potem do udziału w jego konsultowaniu:

  • wszystkich mieszkańców,
  • przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych,
  • przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, bądź zamierzających ją prowadzić na obszarze przewidzianym do rewitalizacji.

O planowanych spotkaniach, formach konsultacji społecznych będziemy informować na naszej stronie internetowej (tarnowskiegory.pl), na naszym profilu facebookowym, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Mapa z wyznaczonym obszarem zdegradowanym i obszarem rewitalizacji w Tarnowskich Górachhttps://bip.tarnowskiegory.pl/a,95045,uchwala-nr-lxv6532023-rady-miejskiej-w-tarnowskich-gorach-z-dnia-31-maja-2023-r-w-sprawie-wyznaczeni.html

Podstawa prawna

  • 17 ust. 2 pkt.1 Ustawy z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.).

uchwała nr LXV/653/2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach  z 31 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Tarnowskie Góry.