Zwrot podatku VAT za gaz
10 lutego 2023 r. | 05:16

Refundacja podatku VAT za rok 2023 dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwie domowym. Komu, ile i na jakich zasadach przysługuje? Sprawdź poniżej.

Aby z takiej refundacji skorzystać należy spełnić poniższe warunki:

 • wnioskodawca jest odbiorcą paliw gazowych w gospodarstwie domowym, tj. zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne – odbiorcą końcowym dokonującym zakupu paliw gazowych wyłącznie na własny użytek i w celu ich zużycia w gospodarstwie domowym.
 • głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy jest urządzenie grzewcze zasilane paliwami gazowymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do 21 grudnia 2022 r. albo po tym dniu, w ciągu 14 dni od daty pierwszego uruchomienia w przypadku nowego źródła ogrzewania.
 • wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza:
  • 2100 zł w gospodarstwie domowym jednoosobowym
  • 1500 zł na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym.

Wnioski o refundację podatku VAT można składać na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie później niż do 29 lutego 2024 r., a po tej dacie w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wnioski na piśmie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach:

 • osobiście w punkcie obsługi klienta przy ul. Janasa 9 /wejście A/
 • poprzez złożenie w urnie przy ul. Janasa 9 /wejście A/
 • pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Janasa 9
42-612 Tarnowskie Góry.

Do wniosku należy dołączyć:

 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do wnioskodawcy obejmującą okres dotyczący wniosku oraz
 • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga decyzji administracyjnej. Odpowiednia informacja jest wysyłana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.

Wydania decyzji administracyjnej wymagają: odmowa przyznania refundacji podatku VAT, uchylenie oraz zmiana wysokości refundacji podatku VAT, a także rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji.

Druk wniosku można pobrać w placówkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach:

 • Janasa 9
 • Sienkiewicza 8
 • Wyszyńskiego 135
 • Grzybowa 211

lub wydrukować ze strony internetowej mopstg.pl.

Wszystkie dokumenty do pobrania na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach.