Obrady Rady Miasta Tarnowskie Góry – na żywo w internecie!
07 czerwca 2017 r. | 07:26

Porządek XVIII sesji Rady Miejskiej

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Część informacyjna.
4. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w dniach: 12 oraz 27 kwietnia 2017 r.
5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2016 rok.
6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry absolutorium za 2016 rok.
7. Projekt w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem Pododdziału Udarowego w Oddziale Neurologicznym Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. im. dr. B. Hagera w Tarnowskich Górach.
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry.
9. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/198/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i zasad jej ustalania.
11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tarnowskie Góry na lata 2016 – 2022.
12. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicach Osada Jana i Śródmieście - Centrum w Tarnowskich Górach, w rejonie ulic Słoneczników, Bytomskiej, Ogrodowej, Górniczej, Kard. S. Wyszyńskiego, T. Kościuszki, J. Korczaka, Ks. N. Bończyka.
13. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicach Pniowiec i Strzybnica w Tarnowskich Górach, w rejonie ulic Chemików, Jagodowej, Westerplatte, Poczty Gdańskiej, Borówkowej, Zagórskiej.
14. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/391/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Repty Śląskie w Tarnowskich Górach w rejonie ulic: Ks. H. Renka, Jaworowej, J. Waliski, W. Witosa, Kamiennej, Repeckiej, Długiej, Myśliwskiej.
15. Projekt uchwały w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowskie Góry i wysokości stawek procentowych.
16. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej /ul. Emanuela Biskupka/.
17. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w pierwszym półroczu 2017 roku.
18. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na okres II półrocza 2017 roku.
19. Interpelacje, wnioski, pytania radnych.
20. Zamknięcie obrad.

źródło: BIP Tarnowskie Góry