Sesja Rady Miejskiej na żywo w internecie
22 marca 2018 r. | 22:53

28 marca o godz. 10.00 w sali sesyjnej tarnogórskiego Ratusza odbędzie się sesja Rady Miejskiej Tarnowskich Gór. Na naszym profilu facebook TUTAJ będzie można oglądać transmisję na żywo z obrad.

Równocześnie zachęcamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w obradach. Jak zwykle dla uczestników będzie przygotowany stół, a na nim kawa i paluszki. W Miasteczku Śląskim swego czasu na sesjach był serwowany cały serwis wyrobów cukierniczych, jednak po kilku naszych transmisjach ilość poczęstunków została ograniczona.

Plan obrad.
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Część informacyjna Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach.
4. Część informacyjna Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry.
5. Informacja Komendanta Powiatowego Policji i Komendanta Straży Miejskiej o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
6. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w dniu 1 marca 2018 r.
7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach za rok 2017.
8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2017.
9. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok.
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry.
11. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
12. Projekt uchwały w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry.
13. Projekt uchwały w sprawie podziału Miasta Tarnowskie Góry na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach.
14. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach.
15. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem dotyczącym zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Tarnowskie Góry, a Gminą Tworóg.
16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Tarnowskie Góry na rok 2018.
17. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Żłobka Publicznego Nr 1 prowadzonego przez Gminę Tarnowskie Góry.
18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Tarnowskie Góry.
19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry.
20. Interpelacje, wnioski, pytania radnych.
21. Zamknięcie obrad.

/BIP

ŁUKASZ DUDEK