Sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego
13 czerwca 2017 r. | 17:42

20 czerwca w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Karłuszowiec 5 w Tarnowskich Górach (III piętro) rozpocznie się sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego.

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 30 maja 2017 roku.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
5. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
6. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2016 rok, Informacji o stanie mienia Powiatu Tarnogórskiego na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Centrum Kultury Śląskiej za rok 2016.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego za 2016 rok.
8. Zapoznanie radnych z uchwałą nr 4200/V/64/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok.
9. Zapoznanie radnych z opiniami komisji stałych Rady Powiatu dotyczącymi sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Tarnogórskiego na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego za 2016 rok.
10. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej uchwały nr 1/2017 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego za 2016 rok.
11. Zapoznanie radnych z uchwałą nr 4200/V/101/2017 z dnia 26 maja 2017 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego za okres 01.01.2016r.-31.12.2016r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Tarnogórskiego za 2016 rok (druk nr 39/2017).
13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2016 rok (druk nr 42/2017).
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez panią Elżbietę Kaczmarek-Huber na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 43/2017).
15. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
16. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
17. Zakończenie sesji.

Data: 20 czerwca 2017 roku
Godzina rozpoczęcia: 11.00
Miejsce: budynek Starostwa Powiatowego przy uli. Karłuszowiec 5, sala sesyjna

Powiat tarnogórski