fot. powiat tarnogórski
Sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego
21 września 2017 r. | 22:23

26 września o godzinie 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 (III piętro) rozpocznie się sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 29 sierpnia 2017 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Informacji o stanie środowiska na terenie Powiatu Tarnogórskiego w 2016 roku (druk nr 53/2017).
5. Informacja dotycząca działalności Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach, w tym aktualnej informacji o sytuacji finansowej Spółki.
6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
7. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za I półrocze 2017 roku.
9. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/274/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (druk nr 54/2017).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i procedur przeprowadzania głosowania społecznego na terenie Powiatu Tarnogórskiego celem realizacji części budżetu Powiatu Tarnogórskiego na rok 2018 w formie budżetu partycypacyjnego (druk nr 57/2017).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2017 (druk nr 58/2017).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2017-2026 (druk nr 59/2017).
14. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.
15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalnej w Radzionkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 Specjalną w Radzionkowie (druk nr 60/2017).
16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 7 Specjalnej w Tarnowskich Górach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 7 Specjalną w Tarnowskich Górach (druk nr 61/2017).
17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Tarnowskich Górach w Branżową Szkołę I stopnia nr 1 w Tarnowskich Górach (druk nr 62/2017).
18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Tarnowskich Górach w Branżową Szkołę I stopnia nr 2 w Tarnowskich Górach (druk nr 63/2017).
19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Tarnowskich Górach w Branżową Szkołę I stopnia nr 3 w Tarnowskich Górach (druk nr 64/2017).
20. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Tarnowskich Górach w Branżową Szkołę I stopnia nr 4 w Tarnowskich Górach (druk nr 65/2017).
21. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 w Tarnowskich Górach w Branżową Szkołę I stopnia nr 7 w Tarnowskich Górach (druk nr 66/2017).
22. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 10 w Tarnowskich Górach w Branżową Szkołę I stopnia nr 10 w Tarnowskich Górach (druk nr 67/2017).
23. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 11 w Radzionkowie w Branżową Szkołę I stopnia nr 11 w Radzionkowie (druk nr 68/2017).
24. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 14 Specjalnej w Tarnowskich Górach w Branżową Szkołę I stopnia Specjalną nr 14w Tarnowskich Górach (druk nr 69/2017).
25. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 16 Specjalnej w Radzionkowie w Branżową Szkołę I stopnia Specjalną nr 16 w Radzionkowie (druk nr 70/2017).
26. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 1 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Tarnowskich Górach w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy nr 1 w Tarnowskich Górach, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy Prawo oświatowe (druk nr 71/2017).
27. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Radzionkowie w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy nr 2 w Radzionkowie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy Prawo oświatowe (druk nr 72/2017).
28. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej nr 1 w Tarnowskich Górach w Szkołę Policealną nr 1 w Tarnowskich Górach, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe (druk nr 73/2017).
29. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 w Tarnowskich Górach w Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 1 w Tarnowskich Górach, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe (druk nr 74/2017).
30. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 2 w Tarnowskich Górach w Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 2 w Tarnowskich Górach, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe (druk nr 75/2017).
31. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Starosty Tarnogórskiego do zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego z kontroli zawartych umów na dostawy, roboty budowlane, remontowe, świadczenie usług, obsługę prawną i innych za okres od 01.01.2014r. do 04.04.2017r. z dnia 8 sierpnia 2017 roku (druk nr 55/2017).
32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/232/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok (druk nr 56/2017).
33. Zmiana składu osobowego Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku Prawnego.
34. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
35. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
36. Zakończenie sesji.