Sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego
24 kwietnia 2017 r. | 05:52

W dniu 25 kwietnia 2017 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Karłuszowiec 5 w Tarnowskich Górach (III piętro) rozpocznie się sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu w dniach 28 marca i 4 kwietnia 2017 roku.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
5. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Tarnogórskim za rok 2016” (druk nr 27/2017).
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o ocenie zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 30/2017).
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/267/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie określenia zasad przyznawania pomocy materialnej studentom Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 25/2017).
9. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
10. Informacja o stanie zaangażowania i pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadania „Ochrona głównego zbiornika wód podziemnych 330-Gliwice poprzez kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w likwidacji w Tarnowskich Górach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody "Orła i Róży" dla profesora Jana Miodka (druk nr 31/2017).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/27/99 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 1999 roku w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich (druk nr 28/2017).
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Tarnogórskiego – Przewodniczącego Zarządu Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 29/2017).
14. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
15. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
16. Zakończenie sesji.

źródło: Starostwo Powiatowe

Projekty uchwał TUTAJ