Fot. powiat.tarnogorski.pl
Sesja Rady Powiatu
30 stycznia 2017 r. | 22:25

Data: 31 stycznia 2017 roku
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: budynek Starostwa Powiatowego przy uli. Karłuszowiec 5, sala sesyjna

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 20 grudnia 2016 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 (druk nr 107/2016).
5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
6. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok (druk nr 106/2016).
9. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Ministra Środowiska o odstąpienie od wprowadzenia zmian w ustawie Prawo Ochrony Środowiska dotyczących organizacji Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (druk nr 1/2017).
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2017 roku za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Tarnogórskiego w myśl art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (druk nr 7/2017).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok (druk nr 2/2017).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2017-2026 (druk nr 3/2017).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/232/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok (druk nr 5/2017).
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 108/2016).
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez pana D. Ś. na działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (druk nr 4/2017).
16. Podjęcie uchwały w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia ponownej skargi złożonej przez państwa A. i J. K. na Starostę Tarnogórskiego (druk nr 6/2017).
17. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
18. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
19. Zakończenie sesji.

Źródło: bip.tarnogorski.pl