Obrady Rady Miejskiej już w środę!
26 listopada 2017 r. | 18:32

29 listopada o godz. 10.00 w tarnogórskim Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej.  Najważniejszym punktem obrad będzie pierwsze czytanie projektu budżetu na 2018 rok. Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo TUTAJ

Plan obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Część informacyjna.
4. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w dniach 25 października, 10 listopada i 11 listopada 2017 roku.
5. Pierwsze czytanie projektu budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2018 rok.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry.
7. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
8. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Stare Tarnowice w Tarnowskich Górach, w rejonie ulic Obwodnica i Olimpijczyków.
9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na dofinansowanie zadania związanego z konwersją baz danych do nowego systemu zarządzającego Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
10. Projekt uchwały w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry”.
11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Tarnowskich Górach na 2018 rok.
12. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 8 im. Pułku 3. Ułanów Śląskich w Tarnowskich Górach.
13. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tarnowskich Górach.
14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/127/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach.
15. Projekt uchwały w sprawie zniesienia ochrony prawnej drzew uznanych za pomnik przyrody.
16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/419/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie podziału Gminy Tarnowskie Góry na stałe obwody głosowania z późn. zm.
17. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Ministrów w sprawie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Tarnowskie Góry, a Gminą Tworóg.
18. Projekt uchwały w sprawie przekazania wniosku do rozpatrzenia według właściwości.
19. Interpelacje, wnioski, pytania radnych.
20. Zamknięcie obrad.