Tak będą wyglądać drogi rowerowe do 2030 roku?
16 grudnia 2017 r. | 12:47

W Biuletynie Informacji Publicznej zostało opublikowane ogłoszenie dotyczące  opracowania koncepcji i programu dla zadania pt. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry".

Krótki opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca swym zakresem:

  • opracowanie wariantowej i ostatecznej koncepcji dla inwestycji związanej z rozbudową i zagospodarowaniem centrum przesiadkowego na terenie od dworca kolejowego w kierunku ulicy Oświęcimskiej,
  • opracowanie wariantowej i ostatecznej koncepcji przebiegu dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, których celem będzie skomunikowanie dzielnic ościennych miasta Tarnowskie Góry w kierunkach wskazanych przez Zamawiającego (minimalnie 4 korytarze) z centrum przesiadkowym zlokalizowanym w dzielnicy Śródmieście – Centrum. Szacuje się wykonanie minimalnie 25 km dróg rowerowych wraz obwiednią ścisłego centrum miasta,
  • opracowanie koncepcji budowy tunelu pieszo-rowerowego w nasypie kolejowym w rejonie ul. Częstochowskiej w kierunku ul. Lasowickiej (w obrębie istniejącego wiaduktu kolejowego);
  • opracowanie, na podstawie uzgodnionej z Zamawiającym ostatecznej koncepcji, Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla realizacji inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” z uwzględnieniem podziału na poszczególne zadania umożliwiające ich niezależną realizację.

Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby inwestycja uwzględniała potrzeby wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.