Fot. XXXI sesja Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach 25 stycznia 2017 r.
XXXII Sesja Rady Miejskiej
17 lutego 2017 r. | 17:33

22 lutego o godzinie 10.00 w sali sesyjnej w  Ratuszu, odbędzie się XXXII Sesja Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. 

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Część informacyjna.
4. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach
o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
5. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w dniu 25 stycznia 2017 r.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie
Góry.
7. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia
przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków
komunalnych w Tarnowskich Górach – IV Faza” współfinansowanego
ze środków Funduszu Spójności.
9. Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
10. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Tarnowskie Góry, ich wartości punktowej oraz określenia dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia spełniania kryteriów.
11. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru na wolne miejsca do klas
pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, ich wartości punktowej
oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów.
12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/346/2016 Rady Miejskiej
w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych
placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne
niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Tarnowskie Góry oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
13. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu
na dofinansowanie wykonania bieżącej konserwacji cieku Stoła, cieku Drama i cieku Potok
Pniowiecki w granicach administracyjnych Gminy Tarnowskie Góry w 2017 roku.
14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie do zasobów
komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność PKP S.A.
15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy
na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością
Gminy Tarnowskie Góry.
16. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta
Tarnowskie Góry.
17. Interpelacje, wnioski, pytania radnych.
18. Zamknięcie obrad.

źródło: UM Tarnowskie Góry