XXXIV Sesja Rady Miejskiej. Tylko u nas transmisja z tego spotkania
23 marca 2017 r. | 19:03

Już za niespełna tydzień zapraszam na transmisję z Sesji, którą będzie można oglądać na żywo TUTAJ

Biuro Rady Miejskiej informuje, iż XXXIV sesja Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach, odbędzie się w dniu 29 marca 2017 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej tarnogórskiego Ratusza przy ul. Rynek 4.

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Część informacyjna.
4. Informacja Komendanta Straży Miejskiej w Tarnowskich Górach o stanie porządku
i bezpieczeństwa publicznego.
5. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w dniach: 20 października 2016 r., 22 lutego
2017 r. oraz 3 marca 2017 r.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie
Góry.
7. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
8. Projekt uchwały w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2017 r. w placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry.
9. Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres
od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Bobrowniki Śląskie – Piekary Rudne
w Tarnowskich Górach w rejonie ulic Króla Jana Kazimierza, Kazimierza Jagiellończyka
i Królowej Jadwigi.
11. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich
Górach za 2016 rok.
12. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok.
13. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tarnowskich Górach za rok 2016.
14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tarnowskich Górach na lata 2017 –
2020.
15. Projekt uchwały w sprawie realizacji przez Gminę Tarnowskie Góry / Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach projektu „Nowy Model – Lepsza Jakość”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020
Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.
Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.
16. Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum w Tarnowskich Górach.
17. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Tarnowskie Góry na rok 2017.
18. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w Tarnowskich Górach za 2016 rok.
19. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej /ul. Alojzego Niedbały/.
20. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej /ul. Przy Parku/.
21. Interpelacje, wnioski, pytania radnych.
22. Zamknięcie obrad.

źródło: UM Tarnowskie Góry

ŁUKASZ DUDEK