XXXVIII sesja Rady Miejskiej
23 czerwca 2017 r. | 22:21

30 czerwca o godz. 9.00 w tarnogórskim Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad.
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Część informacyjna.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w dniu 25 maja 2017 r.
5. Projekt uchwały w sprawie zaproszenia dwóch rodzin polskiego pochodzenia do osiedlenia
się w ramach repatriacji na terenie miasta Tarnowskie Góry 2017 – 2018 roku.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie
Góry.
7. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
8. Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu
miasta Tarnowskie Góry za pomocą karty płatniczej.
9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
10. Projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb korzystania
ze stadionów stanowiących własność Gminy Tarnowskie Góry.
11. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazw ulic.
12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy
na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością
Gminy Tarnowskie Góry.
13. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Tarnowskich Górach
przy ulicy Strzeleckiej, z równoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności
budynku na rzecz Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.
14. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych położonych w Tarnowskich Górach
przy ulicy Zagórskiej, z równoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności
budynków na rzecz Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska.
15. Interpelacje, wnioski, pytania radnych.
16. Zamknięcie obrad.

źródło: BIP Tarnowskie Góry