Została powołana nowa Rada GCR “REPTY”. Izabela Domogała została przewodniczącą
07 lutego 2020 r. | 21:12

Powołano nową Radę społeczną „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji Jerzego Ziętka z siedzibą w Tarnowskich Górach.

Przewodnicząca Rady: Izabela Domogała

Przedstawiciel Wojewody: Małgorzata Rasała –Tomczyk

Przedstawiciele  Sejmiku:  Zbigniew Przedpełski

Józef Kubica

Maria Ożga

Lucyna Ekert

Barbara Dziuk

Zygmunt Klosa

Andrzej Pilot

 

Rada społeczna jest organem doradczym Dyrektora oraz inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego. Podmiotem tworzącym Centrum jest Województwo Śląskie. Siedzibą Centrum jest miasto Tarnowskie Góry. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej do zadań rady społecznej należy:

  1. przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego, związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności, przyznawania kierownikowi nagród, rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem,
  2. przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach dot. planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, kredytów bankowych lub dotacji, podziału zysku, zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego, regulaminu organizacyjnego,
  3. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,
  4. opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej,
  5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.